BV zonder kapitaal, een mes dat aan twee kanten snijdt?
 28/11/2019 | Articles
BV zonder kapitaal, een mes dat aan twee kanten snijdt?

 

Sinds de publicatie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is het mogelijk om vanaf 1 mei 2019 een besloten vennootschap op te richten zonder de noodzaak om het startkapitaal van 18.550,00 euro in te brengen.

In plaats van het minimumkapitaal is het vereist om te beschikken over “eigen vermogen dat toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid”.

Deze wijziging heeft onder andere twee belangrijke implicaties die we zullen uitwerken:

- Een aangescherpte verplichting aangaande het financieel plan
- Een verhoogde controle in geval van uitkering aan aandeelhouders

 

1. Zonder verplicht kapitaal, maar met toereikend kapitaal! 

De verplichting om een financieel plan op te stellen was reeds opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen. Zo is iedere persoon die reeds een BVBA heeft opgericht, geconfronteerd met deze verplichting, die meestal door een accountant wordt uitgevoerd. 

De verplichtingen aangaande dat plan waren evenwel niet duidelijk: enerzijds was de inhoud van het financiële plan niet vastgesteld en anderzijds werd de haalbaarheid van het financieel plan slechts marginaal beoordeeld.

Met het nieuwe Wetboek wordt een radicale verandering doorgevoerd. De oprichter (en zijn accountant) zullen immers des te zorgvuldiger zijn bij de opstelling van het financieel plan, aangezien hun aansprakelijkheid in het gedrang kan worden gebracht op basis van deze laatste in geval van faillissement binnen 3 jaar na de oprichting.

Bovendien moet het financieel plan nu specifieke informatie bevatten:

- Een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid
- Een overzicht van alle financieringsbronnen 
- Een openingsbalans evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden
- Een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden
- Een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting
- Een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;
- In voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan

Op basis van al deze informatie kan worden geanalyseerd of de vennootschap al dan niet in staat was om de geplande activiteit gedurende de eerste twee jaar uit te voeren.

In geval van een kennelijk onvoldoende aanvangskapitaal kan de aansprakelijkheid van de oprichter worden ingeroepen, in de door de rechter bepaalde verhouding, voor alle verbintenissen van de vennootschap.

 

2. Wat kan er zonder minimumkapitaal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders?

Het verdwijnen van het minimumkapitaal heeft een directe invloed op de uitgifte van dividenden.

Het minimumkapitaal had immers het bijzondere kenmerk dat het gedurende de levensduur van de onderneming niet kon worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het werd ook gebruikt als referentie om te weten of een uitkering kon plaatsvinden.

Met de verdwijning ervan verandert het hele systeem van controle op de dividenduitkering.

Voortaan zal elke uitkering een dubbele test moeten doorstaan voordat ze kan worden uitgevoerd:

- Een netto-actieftest
- Een liquiditeitstest

De netto-actieftest is gebaseerd op grond van “de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva”. Er mag geen uitkering plaatsvinden indien het netto-actief negatief is of wordt.

De liquiditeitstest, een nieuwigheid ingevoerd door het WVV, heeft tot doel om na te gaan of de vennootschap “na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.”.

Het doel van deze laatste test is ook om de bestuurders aansprakelijk te stellen voor elke dividenduitkering die de vennootschap manifest in gevaar brengt binnen twaalf maanden na de uitkering in kwestie.

Deze verschillende nieuwe verplichtingen zijn slechts een onderdeel van de nieuwe bepalingen van het WVV, dat op 1 januari 2020 voor alle ondernemingen in werking zal treden!

 

Sub Rosa Legal organiseert op 11 december aanstaande (van 14.00 tot 18.00 uur) een seminarie om de praktische gevolgen van deze wijzigingen te analyseren zowel voor de oprichter, de bestuurder, maar ook voor de beheerder of de gedelegeerd bestuurder.

Dit seminarie vindt plaats in de Vieux Saint Martin (Grote Zavel 38, 1000 Brussel) en is volledig gratis.

Inschrijven kan via deze link.

 

Voor informatie omtrent BV’s zonder kapitaal staat het team van Sub Rosa Legal tot uw dienst, per telefoon of via e-mail (julien.decartier@sub-rosa.be).

 

Julien de Cartier
Advocaat Sub Rosa Legal

Share This Post :

Categories

Recent Articles

Blog Search