De VZW eindelijk geupdated
 29/04/2019 | Articles
De VZW eindelijk geupdated

 

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen treedt in werking op 01/05/2019 en verandert ook meteen het VZW-landschap. 

De regels voor de VZW zijn verspreid te zoeken doorheen het nieuwe Wetboek.

De meest revolutionaire wijziging is dat VZW’s thans onbeperkt economische activiteiten mogen stellen. De statuten zullen bepalen in welke mate, namelijk ondergeschikt of uitsluitend. 

Er bestaat een verbod op zowel rechtstreekse als onrechtstreekse vermogensvoordelen (winstuitkeringen) tenzij het voordeel kadert in het belangenloos doel. De statuten dienen dit te bepalen.

Voorts zal de VZW onderworpen zijn aan dezelfde bepalingen van het Wetboek als voor de andere vennootschappen. Dit betreft onder meer: de naam, de nietigheid van de besluiten van organen, de procedure van vrijwillige ontbinding en vereffening, de oproepingstermijn van de Algemene Vergadering, de overname van de overeenkomsten aangegaan door de VZW in oprichting, enz…

De VZW zal voortaan ook en zelfs reeds in haar statuten, een officieel e-mailadres kunnen hebben, adres dat alsdan dient te worden vermeld op alle officiële stukken van de VZW. 

Zoals voor de andere vennootschappen, geldt er ook voor de VZW’s een beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid. 

 

De VZW zal kunnen ontbonden worden:

- Op vrijwillige basis met de verplichting voor de zeer grote VZW’s om een verslag te geven van de staat van activa en passiva alsook de verplichting om via de rechtbank te passeren indien er een tekort is.

- Automatisch bij het verstrijken van de duur of de realisatie van de ontbindende voorwaarde zoals bepaald in de statuten.

- Gerechtelijk indien na 7 maanden de jaarrekening niet is neergelegd.

 

Ook vennootschappen kunnen voortaan dagelijks bestuurder of bestuurder zijn van een VZW. De vaste vertegenwoordiger van deze vennootschappen kan in het orgaan niet eveneens zetelen als vertegenwoordiger van ander rechtspersoon-bestuurder.

 

Tenslotte zijn er ook een aantal specifieke bepalingen:

- Het dagelijks bestuur wordt gedefinieerd

- Het intern reglement wordt geregeld

- Tenzij statutair uitgesloten kan er in de raad van bestuur een nieuwe bestuurder gecoöpteerd worden

- Voor grote VZW’s bestaat er een belangenconflictregeling

- Ondertekening van notulen door voorzitter én bestuurders die er om verzoeken

- De onmogelijkheid tot vertegenwoordiging van de VZW door niet-bestuurders 

- Onderscheid Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering

- Regeling in verband met onthoudingen

- De mogelijkheid tot omzetting van een vennootschap naar een VZW en van een VZW naar een IVZW, een erkende CVSO of een CV erkend als SO

 

Deze korte introductie laat reeds zien hoe de statuten van een VZW van cruciaal belang zijn.

In onze Legal Concept Store vindt u vanaf 1 mei a.s. een voorbeeld van statuten aangepast aan het nieuwe Wetboek.

 

Thierry Decoster
Legal Assistant

Share This Post :

Categories

Recent Articles

Blog Search