Het Vlaams Huurdecreet: pas tijdig uw overeenkomsten aan!
 11/01/2019 | Articles
Het Vlaams Huurdecreet: pas tijdig uw overeenkomsten aan!

 
In een eerdere nieuwsbrief hebben we de grote krachtlijnen reeds uiteengezet van het ontwerp van het Vlaams Huurdecreet.

Op 7 december 2018 is dit Vlaams Huurdecreet in zijn finale vorm gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om van kracht te zijn vanaf 1 januari 2019.

De federale Woninghuurwet blijft onverminderd van toepassing als aanvullend recht (artikel 3).

Het Vlaams Huurdecreet heeft echter een ruimer toepassingsgebied, nu het buiten de woninghuur ook van toepassing is op:

- Voor bewoning bestemde roerende goederen (caravans, woonwagens en woonboten)
- Studentenwoningen- en kamers en tijdelijke woonvormen (zoals tweede woningen en vakantiehuisjes)

 
Waar dient u als verhuurder vanaf 1 januari 2019 op te letten? Wij stippen enkele punten aan:

- De verhuurder of diens gemachtigde dient er op toe te zien dat in elke officiële of publieke mededeling, de huurprijs kosten en lasten worden bekend gemaakt (artikel 4). Dit wordt gecontroleerd en gesanctioneerd door de gemeente waar het verhuurde goed is gelegen. De gemeente kan een administratieve boete opleggen van 50 tot 350 €.

- Het moet gaan om huurovereenkomsten die dienen tot hoofdverblijfplaats van de huurder. Opgelet indien tijdens een lopende huurovereenkomst aan de verhuurder wordt gevraagd dat de woning komt te dienen als hoofdverblijfplaats, zal een nieuwe huurovereenkomst tot stand komen vanaf de toestemming van de verhuurder (artikel 5).

- Het huurdecreet bepaalt uitdrukkelijk welke gegevens de verhuurder van de huurder vermag op te vragen (artikel 7).

- De huur moet verplicht geschreven zijn en dient de door het Huurdecreet voorziene minimale vermeldingen te bevatten (artikel 8). Tevens voorziet het Decreet in een vulgariserende toelichting (artikel 10), dewelke aldus best in de huurovereenkomst wordt opgenomen.

- De verhuurder heeft een registratieverplichting (artikel 11). Opgelet, bij gebrek aan registratie of tijdige registratie is de huurder niet gehouden tot één van de vergoedingen vervat in artikel 20 indien hij opzegt.

- Het opmaken van een plaatsbeschrijving is verplicht (artikel 9). Deze moet worden opgesteld voorafgaand aan de bewoning en uiterlijk de eerste maand van de bewoning. Zij wordt gevoegd bij de huurovereenkomst en wordt mee geregistreerd. Indien er geen akkoord is tussen huurder en verhuurder omtrent de plaatsbeschrijving dient een verzoekschrift voor de Vrederechter te worden ingediend uiterlijk voor het einde van de eerste maand van bewoning. De Vrederechter stelt een deskundige aan wiens verslag als plaatsbeschrijving zal gelden. Het vonnis van de Vrederechter is niet vatbaar voor hoger beroep. 

- De verhuurder moet drie maanden voor de aanvang van de huurovereenkomst een conformiteitsattest afleveren zoals bepaald in artikel 7 van de Vlaamse Wooncode (artikel 12). Indien het verhuurde goed niet overeenstemt met de elementaire vereisten van veiligheid en gezondheid, is de overeenkomst nietig. Deze nietigheid moet door de rechter vastgesteld worden doch deze kan een bezettingsvergoeding toekennen aan de verhuurder rekening houdende met de aard van de gebreken.

- De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen voor eigen gebruik, gebruik door zijn verwanten tot in de zijlijn (derde graad) doch ook voor het eigen gebruik van zijn echtgenote of wettelijk samenwonende en haar verwanten tot in de zijlijn (derde graad) (artikel 17).

Opgelet: als de huurder de identiteit en het bewijs vraagt moet de verhuurder binnen de twee maanden antwoorden op straffe van nietigheid van de opzegging. De huurder zal zijn vordering moeten instellen binnen de twee maanden voor het einde van de opzegtermijn, zulks op straffe van verval.

- De verhuurder zal er goed aan doen de overdracht van huur te verbieden behoudens zijn uitdrukkelijke toestemming. In geval de overdracht wordt toegestaan laat u best een bepaling opnemen waarbij de overdragende huurder mee gehouden blijft tot de huurverplichtingen. 

Uit voormelde punten blijkt duidelijk dat u als verhuurder uw bestaande standaardhuurovereenkomsten best opnieuw onder de loep neemt.

 

Sub Rosa Legal biedt u weldra een nieuwe type-overeenkomst aan in haar Legal Concept Store.

 

Thierry Decoster
Legal Assistant Sub Rosa Legal

Share This Post :

Categories

Recent Articles

Blog Search