Inwerkingtreding van het WVV: belangrijke data voor statutenwijzigingen
 06/05/2019 | Articles
Inwerkingtreding van het WVV: belangrijke data voor statutenwijzigingen

 

Als ondernemer zal het u weliswaar niet ontgaan zijn dat op 1 mei 2019 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking is getreden.

Welke regels op welk moment op uw onderneming van toepassing zijn, maakt het voorwerp uit van een complexe overgangsregeling. Wij zetten voor u de belangrijke data op een rij.

 

1 mei 2019 

Alle nieuwe vennootschappen, verenigingen en stichtingen die worden opgericht vanaf 1 mei 2019 vallen onder het WVV. De statuten van de nieuwe onderneming moeten volledig conform het nieuwe Wetboek worden opgesteld. Het is niet meer mogelijk om een onderneming met een afgeschafte rechtsvorm op te richten of ernaar om te zetten.

Bestaande vennootschappen kunnen vanaf 1 mei 2019 kiezen om reeds onder de nieuwe regels te vallen door dit expliciet te vermelden in hun statuten. Om gebruik te maken van de opt-in is een statutenwijziging vereist.

Voor bestaande vennootschappen treedt in ieder geval op 1 mei 2019 de geschillenregeling voor de uittreding en uitsluiting van aandeelhouders in werking voor zover de vordering wordt ingesteld na de inwerking treding. Zelfs indien u de statuten van uw eerder opgerichte onderneming niet aanpast, zal u deze bepalingen moeten naleven!

 

1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 worden de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing op alle ondernemingen, ook voor hen die niet voor de opt-in hebben gekozen. Statutaire bepalingen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het wetboek worden voor niet geschreven gehouden.

Aanvullende bepalingen zullen ook van toepassing zijn, tenzij de statuten deze uitsluiten.

Samengevat: de statuten van bestaande ondernemingen die nog niet zijn aangepast blijven geldig, met uitzondering van de bepalingen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV.

 

1 januari 2024

Ten laatste op 1 januari 2024 moeten bestaande vennootschappen hun statuten hebben aangepast en moeten zij volledig aan alle bepalingen van het WVV voldoen.

 

OPGELET: Verplichting tot conformiteit aan het WVV bij de eerstvolgende statutenwijziging!

Vanaf 1 mei 2019 bent u verplicht om bij eender welke statutenwijziging uw statuten conform het WVV te brengen. Uw eerstvolgende statutenwijziging is dus in ieder geval van groot belang.

Zowel voor nieuwe als voor bestaande ondernemingen spelen de statuten een cruciale rol in de toepasselijkheid van de nieuwe regelgeving.

 - Is het wenselijk om nu reeds voor de opt-in te kiezen?

- Welke gevolgen hebben de dwingende bepalingen op mijn onderneming?

- Ik wil mijn statuten wijzigen, welke bepalingen moet ik precies opnemen of uitsluiten?

- Ik wil een onderneming oprichten, welke vennootschapsvorm kies ik best en hoe stel ik mijn statuten op?

Voor bijstand en advies bij het beantwoorden van al uw vragen en bij de aanpassing van uw statuten kan u steeds terecht bij Sub Rosa Legal per mail (lucas.lenaerts@sub-rosa.be) of per afspraak.

 

Lucas Lenaerts
Advocaat Sub Rosa Legal

Share This Post :

Categories

Recent Articles

Blog Search