The best of both worlds
 06/11/2019 | Articles
The best of both worlds

 

Bouwlustige burgers krijgen sinds 1 juli 2019 een optimale bescherming door de combinatie van twee wetten.


Plannen om een eigen huis te bouwen, een winkelpand te renoveren of een kunstwerk te bouwen? Dan bent u als bouwheer afhankelijk van verschillende actoren uit de bouwsector om deze projecten tot een goed einde te brengen.

De kwetsbare positie van de bouwheer sprong in het oog van de wetgever. Deze laatste poogt op duale wijze de burger beter te beschermen in zijn bouwtraject. 

 

Bestaande bescherming: verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid

Een eerste beschermingsmechanisme zag het licht op 1 juli 2018. De Wet Peeters verplicht alle aannemers, architecten en ook alle andere dienstverleners uit de bouwsector, zoals studiebureaus inzake stabiliteit, een verzekering tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten. Deze verplichting geldt voor alle werken van woningen en gebouwen die voornamelijk bestemd zijn voor private bewoning waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.

Deze verplichte verzekering dekt de gebreken die de stabiliteit, soliditeit of waterdichtheid van de woning aantasten of kunnen aantasten. Dit vanaf de aanvaarding van de werken en voor een periode van 10 jaar.

 

Betere bescherming: verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid

De tweede stap naar een betere bescherming van bouwheren werd gezet met de nieuwe wet, die van kracht is sinds 1 juli 2019. Deze wet vormt als het ware een aanvulling op de wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid, aangezien lang niet alle beroepsfouten in de bouwwereld onder deze tienjarige aansprakelijkheid vallen.

De nieuwe wet zorgt ervoor dat alle intellectuele beroepen in de bouwsector verplicht hun burgerlijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten moeten verzekeren. 

Deze wet is van toepassing op een ruim aantal actoren uit de bouwsector, zoals: architecten, ingenieurs, landmetersexperten, veiligheids-en gezondheidscoördinatoren, hoofdaannemers, studiebureaus, projectmanagers, auditors,…

Een categorie van bouwactoren die uitgesloten is uit het toepassingsgebied van deze nieuwe wet, zijn de aannemers die geen hoofdaannemer zijn. Deze worden door de wet niet als een intellectueel beroep beschouwd, zij verrichten slechts materieel werk. Deze moeten zich wel nog steeds verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid.

In vergelijking met de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid, geldt deze opgelegde verzekering van 2019 niet alleen voor de bouw of renovatie van woningen, alle bouwprojecten in België, zoals de bouw van winkelpanden of zelf van kunstwerken, vallen eronder. Bovendien geldt deze verplichting ook wanneer er niet verplicht beroep wordt gedaan op een architect. 

 

Nieuwigheid in de beide verzekeringen

Een belangrijke nieuwigheid, is dat alle contractuele documenten van een bouwproject voortaan zowel de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming alsook het nummer van de verzekeringsovereenkomst moeten vermelden.

Op die manier is de bouwheer geïnformeerd over de contactgegevens van de verzekeringsonderneming en weet hij in geval van schade tot wie hij zich kan richten.

De niet-vermelding zal worden bestraft met een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10 000 euro.

 

Indien u hierover meer informatie wenst of indien u met specifieke vragen zit, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor Sub Rosa Legal per e-mail (sarah.elslander@sub-rosa.be) of per afspraak.

 

Sarah Elslander
Advocaat Sub Rosa Legal

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles