Zoeken

Juridische hulpmiddelen

Toont 1 - 10 van de 10 items

0,00 € incl. btw
Hier kan u gratis de analyse van het cassatiearrest van 25/06/2020 downloaden.

0,00 € incl. btw
Dit KB omvat de maatregelen om de ondernemingen in moeilijkheden als gevolg van de coronacrisis te beschermen/ondersteunen.   Voor de duidelijkheid geven wij de maatregelen van dit KB weer in een overzichtelijke tabelvorm die u in dit gratis product kan aantreffen.

0,00 € incl. btw
Cet arrêté comprend les mesures pour protéger/soutenir les entreprises en difficulté suite à la crise du coronavirus.   Pour la clarté nous avons versé les mesures comprises dans cet Arrêté Royal dans un tableau transparent que vous trouverez dans ce produit gratuit. 

0,00 € incl. btw
Om de risico's voor de bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van Covid-19 te beperken, hebben de federale staat en de gewesten verschillende maatregelen genomen om bedrijven in nood te helpen.   Hier kan u gratis twee documenten downloaden waarin u een beschrijving aantreft van de verschillende vastgestelde maatregelen, één in planvorm en één in...

0,00 € incl. btw
Pour pallier aux dangers qui se présentent aux entreprises touchées par les conséquences du Covid-19, l’Etat fédéral et les Régions ont mis en place plusieurs mesures afin de venir en aide aux entreprises en détresse.     Vous pouvez télécharger ici gratuitement deux documents dans lesquels vous trouverez une description de ces mesures établies, l'un sous...

0,00 € incl. btw
Vous pouvez télécharger ici gratuitement un document dans lequel vous trouverez une description des différentes manières dont l'organe d'administration et les assemblées générales doivent se réunir en droit des sociétés.  Nous analysons également l'impossibilité de tenir les réunions telles que décrites dans le CSA en vue du coronavirus et les mesures...

0,00 € incl. btw
Hier kan u gratis een document downloaden waarin u een beschrijving aantreft van de verschillende manieren waarop het bestuursorgaan en algemene vergaderingen in het vennootschapsrecht dienen samen te komen.   Verder wordt er ingegaan op de onmogelijkheid om de vergaderingen te houden zoals omschreven in het WVV gelet op het coronavirus en de door de...

0,00 € incl. btw
Hier kan u gratis een document downloaden waarin we de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen hebben opgelijst als handige tool voor u. Deze lijst werd opgemaakt enerzijds op grond van de voorbereidende werken en anderzijds op grond van aanwijzingen die mogelijks het dwingend karakter van de bepaling aangeven. Het spreekt voor zich dat...

0,00 € incl. btw
Hier kan u gratis een document downloaden waarin we de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen hebben opgelijst als handige tool voor u. Deze lijst werd opgemaakt enerzijds op grond van de voorbereidende werken en anderzijds op grond van aanwijzingen die mogelijks het dwingend karakter van de bepaling aangeven. Het spreekt voor zich dat...

0,00 € incl. btw
Eindelijk is er een uitvoeringsbesluit voor de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering. Dit KB dateert van 29 maart 2019 en is in werking getreden op 20 april 2019. Niettegenstaande de regels gekend zijn, vonden wij het opportuun de...
Toont 1 - 10 van de 10 items