ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR

Toepassing

Huidige algemene voorwaarden ADVOCATENKANTOOR die van toepassing zijn op alle juridische dienstverlening op maat door het advocatenkantoor.

Daarnaast heeft SUB ROSA LEGAL algemene voorwaarden WEBSHOP die bij uitsluiting van huidige voorwaarden van toepassing zullen zijn op alle aankopen via het internet.

De partijen

De BV SUB ROSA LEGAL, hierna “SUB ROSA LEGAL” is een burgerlijke advocatenvennootschap, overeenkomstig het Belgische recht, met zetel te Brussel en ondernemingsnummer 0882.412.958. Haar vennoten en medewerkers zijn advocaten aan de Balie van Brussel (Nederlandse en Franse Orde) en onderworpen aan de wetten, gewoonten en deontologische regels die het beroep van advocaat beheersen. Bij de opening van het dossier maakt de cliënt zijn identiteit kenbaar aan SUB ROSA LEGAL en hij/zij zal SUB ROSA LEGAL inlichten over elke wijziging van de medegedeelde gegevens.

Het contract

Door het toevertrouwen van een dossier of door het verzoek tot consultatie gaat de cliënt een contract aan met SUB ROSA LEGAL en wordt hij/zij geacht de algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele strijdige algemene voorwaarden uitgaande van de cliënt zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande, schriftelijke aanvaarding door SUB ROSA LEGAL. 

De instructies aan SUB ROSA LEGAL kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. SUB ROSA LEGAL verbindt zich ertoe een zo optimaal mogelijk resultaat na te streven, in overeenstemming met de objectieven van de cliënt en de cliënt nauwgezet ingelicht te houden over de evolutie van het dossier. De cliënt verbindt zich ertoe SUB ROSA LEGAL tijdig alle informatie over te maken die nuttig is voor de evolutie van de zaak. De cliënt verbindt zich ertoe de kosten en erelonen van SUB ROSA LEGAL te betalen.

Interne werking

SUB ROSA LEGAL draagt de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid voor de toevertrouwde zaak, ook wanneer zij een beroep doet op interne of externe medewerkers. Behoudens schriftelijk andersluidend beding is SUB ROSA LEGAL vrij in de keuze van interne of externe medewerkers.

Erelonen en kosten

Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, hanteert SUB ROSA LEGAL een viervoudig ereloontarief voor alle door het kantoor geleverde prestaties, voor intellectuele prestaties (215€/uur), voor algemene prestaties (175€/uur), voor intellectuele prestaties van Sandra Gobert (405€/uur) en voor intellectuele prestaties van Sidney Lefèvre (270€/uur). Een coëfficiënt van +50% wordt toegepast op de geleverde prestaties ingeval van hoogdringendheid.

Een resultaatsereloon wordt toegepast bij wijze van percentage van het resultaat conform aan het objectief. Het resultaat wordt geacht definitief te zijn na uitputting van de gewone rechtsmiddelen. In geval van cassatie en indien de tussenkomst wordt verdergezet, komt een nieuwe overeenkomst tot stand. SUB ROSA LEGAL behoudt zich het recht voor een provisie te vragen voorafgaandelijk aan de levering van diensten.

Voor de kosten wordt 10% aangerekend op de hoofdsom van het ereloon.

Voorgeschoten onkosten ten voordele van de cliënt worden afzonderlijk in rekening gebracht.

De tarieven zijn geldig op 1 januari 2024, zijn exclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd volgens het indexcijfer der consumptie prijzen.

Betalingsvoorwaarden

Bij de aanvang van het dossier zal de cliënt een provisie worden aangerekend. Alle prestaties worden bijgehouden op elektronische timesheets welke op ieder ogenblik en op eenvoudig verzoek consulteerbaar zijn. Op regelmatige tijdstippen worden afrekeningen overgemaakt. Alle facturen zijn contant betaalbaar.  Bij gebreke aan tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 (betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties), te rekenen vanaf factuurdatum, alsmede een bijkomende vergoeding voor invorderingskosten (welke minstens 15% van het factuurbedrag bedraagt). Betalings-en wisselkosten zijn voor rekening van de cliënt.

Iedere klacht met betrekking tot de factuur moet aan SUB ROSA LEGAL gericht worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de factuur onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn. In geval één ereloon- of provisiestaat onbetaald blijft, worden alle eventueel zelfs nog niet vervallen ereloon- of provisiestaten onmiddellijk en integraal opeisbaar.

SUB ROSA LEGAL is gerechtigd de prestaties stop te zetten in geval van niet-betaling na herinnering.

Stukken en archivering

De cliënt wordt uitgenodigd geen originele stukken aan SUB ROSA LEGAL over te maken.

Na afsluiting van het dossier en indien het niet door de cliënt wordt opgehaald wordt het gearchiveerd door SUB ROSA LEGAL gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de afsluiting. Na die datum zal het dossier zonder verwittiging worden vernietigd tenzij schriftelijk andersluidend verzoek van de cliënt, voor afloop van de periode van 5 jaar.

Aansprakelijkheid

De advocaten van SUB ROSA LEGAL zijn individueel voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd, wat de Nederlandstalige advocaten betreft, via de Orde van Vlaamse Balies bij de AMLIN EUROPE (hoofdverzekeraar) en Zurich Insurance en KBC Verzekeringen (medeverzekeraars) en, wat de Franstalige advocaten betreft, via de Orde van Franstalige Balies. Daarnaast werd een bijkomende waarborg afgesloten. Kopij van de polis wordt op eerste verzoek van de cliënt overhandigd. De aansprakelijkheid van SUB ROSA LEGAL wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de polis. Op schriftelijk verzoek van de cliënt, kan het bedrag van deze dekking verhoogd worden waarbij dan de bijzondere modaliteiten hiervan door partijen worden overeengekomen. De cliënt vrijwaart SUB ROSA LEGAL alsmede alle advocaten die deel uitmalen van het kantoor SUB ROSA LEGAL of de advocaten die voor rekening van SUB ROSA LEGAL werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door SUB ROSA LEGAL voor rekening van de cliënt, tenzij in geval van zware fout vanwege SUB ROSA LEGAL.

Professionele geheimhouding en gegevensbescherming

Alle leden van SUB ROSA LEGAL zijn gehouden tot een strikte professionele geheimhoudingsplicht conform het Belgisch recht. Alle informatie aangaande de zaak en de cliënt zelve is derhalve confidentieel en zal slechts worden prijsgegeven ingeval de wet het verplicht.

SUB ROSA LEGAL houdt persoonsgegevens bij in het kader van het contract dat u afsluit met SUB ROSA LEGAL (de contractuele noodzaak). SUB ROSA LEGAL houdt o.a. de volgende soort gegevens bij: identiteitsgegevens (zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer), ondernemingsgegevens en juridische gegevens, alsook alle informatie met betrekking tot het dossier.

In het geval dat de cliënt SUB ROSA LEGAL instructies geeft impliceert zulks automatisch dat SUB ROSA LEGAL toegelaten wordt de persoonlijke gegevens van de cliënt – die SUB ROSA LEGAL nodig heeft om de diensten uit te voeren en om in overeenstemming te zijn met de wettelijke Belgische en Europese verplichtingen – te verzamelen, te stockeren, door te geven aan derden en te verwerken gedurende de periode van de behandeling en de bewaring van het dossier.

De persoonlijke gegevens van de cliënt zullen niet aan derden worden medegedeeld, uitgezonderd wanneer de wet het vereist, wanneer het nodig is opdat SUB ROSA LEGAL haar diensten kan uitvoeren waarvoor het door de cliënt werd opgedragen of wanneer de cliënt er uitdrukkelijk en specifiek toestemming voor geeft.

De cliënt heeft recht tot toegang en inzage van zijn persoonlijke gegevens en kan aanpassingen en/of verbeteringen vragen ingeval deze gegevens niet accuraat of onvolledig zijn per e-mail aan gdpr@sub-rosa.be.

SUB ROSA LEGAL zal deze gegevens zo lang bijhouden als nodig voor de uitvoering van haar opdracht en/of in toepassing van een wettelijke bepaling.

Voor verdere informatie verwijzen we u door naar de Privacy Verklaring die op onze website vermeld staat.

Geschillen

De contractrelatie tussen SUB ROSA LEGAL en de cliënt is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van onenigheid zullen partijen steeds in eerste instantie een minnelijke schikking nastreven. Zo deze niet zou lukken, zijn slechts de Rechtbanken van Brussel bevoegd, behoudens de eventuele bevoegdheid van de deontologische en tuchtoverheden. SUB ROSA LEGAL heeft tevens het recht om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XVI WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie, KMO en middenstand.

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat . Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd te Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, België.

In geval van betwisting van ereloon- en kostenstaten bestaat de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te Brussel.  U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling via http://www.baliebrussel.be.