ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

 • Toepassing

De website van SUB ROSA LEGAL, een CVBA met vennootschapszetel te Brussel en met ondernemingsnummer 0882.412.958 (hierna: SUB ROSA LEGAL) biedt aan natuurlijke of rechtspersonen (hierna: de Cliënt), de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Huidige algemene voorwaarden WEBSHOP zijn bij uitsluiting van alle andere voorwaarden (inclusief deze van de Cliënt) van toepassing op de producten die door SUB ROSA LEGAL op deze website te koop worden aangeboden.

 • Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de cliënt te dragen taksen of belastingen.

SUB ROSA LEGAL behoudt zich het recht voor om elke tariefverhoging of nieuwe belasting in de prijzen door te rekenen.

Mochten er extra kosten dienen te worden aangerekend, zoals bijvoorbeeld reservatie- of administratieve kosten, zullen deze afzonderlijk vermeld worden.

 • Online aankopen

Een aankoop van een van de producten op de WEBSHOP gebeurt via de online bestelmethode. Deze online aankoop is bindend ten aanzien van beide partijen vanaf het moment waarop de Cliënt zijn betaling heeft bevestigd in de betaalomgeving.

Vanaf het tijdstip van betaalbevestiging door de Cliënt, verbindt SUB ROSA LEGAL zich ertoe om, behoudens overmacht, uiterlijk binnen de 24 uur een bestelbevestiging te versturen per elektronische post naar het e-mailadres dat de Cliënt heeft opgegeven in de bestelmethode.

De Cliënt dient de bestelling onmiddellijk in zijn geheel te betalen. Hierbij heeft de Cliënt de keuze uit volgende betaalwijzen: VISA, Mastercard, Maestro en Bancontact.

De invoer van bankgegevens vindt plaats binnen een beveiligde betaalomgeving geregeld door de vennootschap Stripe Inc.

Alle geleverde producten blijven eigendom van SUB ROSA LEGAL.

Bij niet-betaling ziet de Cliënt onherroepelijk af van zijn aankoop en kunnen hieruit geen rechten worden geput.

 • Levering

Na ontvangst van betaling, worden de door de Cliënt bestelde producten binnen een termijn van uiterlijk 1 dag aan de Cliënt geleverd.

De bestelde producten worden per elektronische post verzonden naar het e-mailadres dat de Cliënt uitdrukkelijk heeft opgegeven bij de bestelprocedure.

Indien blijkt dat de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal SUB ROSA LEGAL de Cliënt hierover tijdig verwittigen per elektronische post naar het e-mailadres dat de Cliënt heeft opgegeven in de bestelmethode. In dat geval zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en zullen alle betalingen die SUB ROSA LEGAL voor deze bestelling van de Cliënt heeft ontvangen, tijdig aan de Cliënt worden terugbetaald. In geen geval kan de Cliënt aanspraak maken op een schadevergoeding.

 • Herroepingsrecht

De online-verkoopovereenkomst tussen SUB ROSA LEGAL en de Cliënt is een overeenkomst op afstand. De Cliënt kan echter geen gebruik maken van het in artikel VI. 47 van het Wetboek van Economisch Recht vervatte herroepingsrecht, doordat de producten die op de WEBSHOP worden aangeboden onder de uitzondering van digitale inhoud op een niet-materiële drager vallen (artikel VI.53, 13° Wetboek Economisch Recht).

Bij betaalbevestiging van zijn bestelling, gaat de Cliënt uitdrukkelijk akkoord met de levering van de bestelde producten voor het einde van de herroepingsperiode van 14 dagen en gaat hij tevens uitdrukkelijk akkoord met het verlies van zijn herroepingsrecht.

 • Klachten

De klantendienst van SUB ROSA LEGAL is uitsluitend bereikbaar via e-mail op het adres webshop@sub-rosa.be. Klachten kunnen enkel aan dit e-mailadres worden gericht.

 • Bescherming van persoonsgegevens

Voor het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens en cookies wordt verwezen naar de Privacy Policy van SUB ROSA LEGAL, beschikbaar op deze website.

 • Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van SUB ROSA LEGAL is beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid.

De aangeboden producten zijn standaard clausules/contracten en bevatten geen enkel persoonlijk of geïndividualiseerd advies. Het is mogelijk dat deze producten moeten worden aangepast aan de concrete situatie van de Cliënt. Het gebruik van deze producten valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Cliënt. De Cliënt kan steeds terecht bij SUB ROSA LEGAL voor een gespecialiseerd advies op maat. In geval van gespecialiseerd advies op maat zijn, bij uitsluiting van alle andere voorwaarden, onze Algemene Voorwaarden ADVOCATENKANTOOR van toepassing, met uitsluiting van het Wetboek van Economisch Recht (artikel VI.44/1 Wetboek Economisch Recht).

SUB ROSA LEGAL is bijgevolg niet aansprakelijk voor eender welk foutief gebruik van deze standaardcontracten/clausules door de Cliënt of enige andere schade die voortvloeit uit specifieke omstandigheden eigen aan de situatie van de Cliënt waarmee geen rekening werd gehouden bij het opstellen van de aangeboden standaardproducten.

SUB ROSA LEGAL is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van de Cliënt of van een derde.

 • Intellectuele rechten

De Cliënt verkrijgt een strikt persoonlijke en niet overdraagbare licentie om de geleverde producten te gebruiken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of afbeelding van de aangekochte producten voor andere doeleinden dan strikt persoonlijk gebruik zijn verboden, ongeacht welke media hiervoor zijn gebruikt.

 • Ongeldigheid

De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden heeft geen invloed op de overige bepalingen, die bijgevolg integraal van toepassing blijven.

 • Verval

Indien SUB ROSA LEGAL een sanctie niet toepast of geen gebruik maakt van een recht, houdt dit geenszins een afstand van recht in.

 • Geschillen

De contractrelatie tussen SUB ROSA LEGAL en de Cliënt is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van onenigheid zullen partijen steeds in eerste instantie een minnelijke schikking nastreven.

De Cliënt heeft de mogelijkheid om zich te wenden tot het Europese Online Dispute Resolution-Platform, beschikbaar op het adres https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, zijn slechts de Rechtbanken van Brussel bevoegd, behoudens de eventuele bevoegdheid van de deontologische en tuchtoverheden. SUB ROSA LEGAL heeft tevens het recht om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de Cliënt.