Geactiveerde filters:

  Zoeken

  Legal Concept Store

  Toont 1 - 20 van de 37 items

  149,00 € incl. btw
  Biedt u uw klanten een dienst voor verkoop op afstand via uw website? Wij raden u ten zeerste aan uzelf te beschermen door algemene verkoopvoorwaarden op uw site te zetten. Zij zullen u in staat stellen de juridische relatie tussen uw klanten en uzelf in te kaderen.

  149,00 € incl. btw
  Vous offrez à vos clients un service de vente à distance via votre site internet ? Nous vous recommandons fortement de vous protéger en présentant sur votre site des conditions générales de vente. Elles vous permettront d’encadrer le rapport juridique entre vos clients et vous-même.

  359,00 € incl. btw
  Vous souhaitez améliorer la qualité de la gouvernance dans votre entreprise en nommant un administrateur externe au sein de votre conseil d'administration ?   Comme nous l'avons expliqué dans notre article, les administrateurs externes constituent une véritable valeur ajoutée à tout conseil d’administration et la nomination d’un administrateur externe est...

  359,00 € incl. btw
  Wil u de kwaliteit van het bestuur van uw onderneming verbeteren door de benoeming van een externe bestuurder in uw raad van bestuur?   Zoals we in ons artikel uitvoerig beschrijven, vormen externe bestuurders een echte toegevoegde waarde voor elke raad van bestuur en de benoeming van een externe bestuurder wordt dan ook beschouwd als een goede...

  0,00 € incl. btw
  Hier kan u gratis de analyse van het cassatiearrest van 25/06/2020 downloaden.

  0,00 € incl. btw
  Dit KB omvat de maatregelen om de ondernemingen in moeilijkheden als gevolg van de coronacrisis te beschermen/ondersteunen.   Voor de duidelijkheid geven wij de maatregelen van dit KB weer in een overzichtelijke tabelvorm die u in dit gratis product kan aantreffen.

  0,00 € incl. btw
  Cet arrêté comprend les mesures pour protéger/soutenir les entreprises en difficulté suite à la crise du coronavirus.   Pour la clarté nous avons versé les mesures comprises dans cet Arrêté Royal dans un tableau transparent que vous trouverez dans ce produit gratuit. 

  0,00 € incl. btw
  Om de risico's voor de bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van Covid-19 te beperken, hebben de federale staat en de gewesten verschillende maatregelen genomen om bedrijven in nood te helpen.   Hier kan u gratis twee documenten downloaden waarin u een beschrijving aantreft van de verschillende vastgestelde maatregelen, één in planvorm en één in...

  0,00 € incl. btw
  Pour pallier aux dangers qui se présentent aux entreprises touchées par les conséquences du Covid-19, l’Etat fédéral et les Régions ont mis en place plusieurs mesures afin de venir en aide aux entreprises en détresse.     Vous pouvez télécharger ici gratuitement deux documents dans lesquels vous trouverez une description de ces mesures établies, l'un sous...

  0,00 € incl. btw
  Vous pouvez télécharger ici gratuitement un document dans lequel vous trouverez une description des différentes manières dont l'organe d'administration et les assemblées générales doivent se réunir en droit des sociétés.  Nous analysons également l'impossibilité de tenir les réunions telles que décrites dans le CSA en vue du coronavirus et les mesures...

  0,00 € incl. btw
  Hier kan u gratis een document downloaden waarin u een beschrijving aantreft van de verschillende manieren waarop het bestuursorgaan en algemene vergaderingen in het vennootschapsrecht dienen samen te komen.   Verder wordt er ingegaan op de onmogelijkheid om de vergaderingen te houden zoals omschreven in het WVV gelet op het coronavirus en de door de...

  0,00 € incl. btw
  Hier kan u gratis een document downloaden waarin we de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen hebben opgelijst als handige tool voor u. Deze lijst werd opgemaakt enerzijds op grond van de voorbereidende werken en anderzijds op grond van aanwijzingen die mogelijks het dwingend karakter van de bepaling aangeven. Het spreekt voor zich dat...

  39,99 € incl. btw
  Tegenwoordig is het van groot belang dat al uw contracten (inclusief uw arbeidscontracten) voldoen aan de bepalingen van de GDPR opdat u door de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) als GDPR compliant wordt beschouwd en boetes of andere juridische problemen kan vermijden. Dit downloadbaar document bevat een template voor een overeenkomst over de...

  69,99 € incl. btw
  In het Belgisch Staatblad van 9 mei 2019 werd een ordonnantie gepubliceerd van het Brussels Gewest houdende de handelshuur van korte duur. Deze nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 19 mei 2019 en worden opgelijst in volgend artikel van onze blog: https://www.sub-rosa.be/nl/blog/nieuw-korte-handelshuurovereenkomsten-voor-brDergelijke...

  69,99 € incl. btw
  In het Belgisch Staatblad van 9 mei 2019 werd een ordonnantie gepubliceerd van het Brussels Gewest houdende de handelshuur van korte duur. Deze nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 19 mei 2019 en worden opgelijst in volgend artikel van onze blog: https://www.sub-rosa.be/nl/blog/nieuw-korte-handelshuurovereenkomsten-voor-brDergelijke...

  0,00 € incl. btw
  Hier kan u gratis een document downloaden waarin we de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen hebben opgelijst als handige tool voor u. Deze lijst werd opgemaakt enerzijds op grond van de voorbereidende werken en anderzijds op grond van aanwijzingen die mogelijks het dwingend karakter van de bepaling aangeven. Het spreekt voor zich dat...
  Toont 1 - 20 van de 37 items