De bewijswaarde van whatsapp-berichten
 07/12/2021 | Articles
De bewijswaarde van whatsapp-berichten

 

De stelregel inzake toegelaten bewijs is de volgende: wanneer de bewijsregeling vrij is, dan mag het bewijs geleverd worden door alle middelen van recht.

Alle middelen impliceert dus ook de digitale bewijsmiddelen zoals e-mails, sms-berichten doch ook whatsapp-berichten.

 

Vrije bewijsregeling tot 3.500,00 €

Het vroegere plafond van 375,00 € werd verhoogd naar 3.500,00 €. Dit betekent dus dat voor heel wat verrichtingen het bewijs vrij kan geleverd worden. Een schriftelijke overeenkomst is niet meer nodig. Whatsapp-berichten, sms’en, e-mails, getuigen, vermoedens… zijn een voldoende bewijs onder die grens van 3.500,00 €.

 

Vrije bewijsregeling boven 3.500,00 €

Het vrij bewijsrecht werd ook veralgemeend voor alle eenzijdige rechtshandelingen, ongeacht hun waarde.

Een eenzijdige rechtshandeling is een rechtshandeling waarbij gevolgen worden teweeggebracht door de enkele wil van één persoon, bijvoorbeeld het maken van een testament, een opzegging, een ontslag, een afstand van recht, enz…

Het bewijs tussen ondernemingen of tegen ondernemingen kan ook boven de 3.500,00 € vrij geleverd worden en dus met whatsapp-berichten.

De rechtspraak staat nog niet bol van beslissingen aangaande de bewijswaarde van whatsapp-berichten.

Zo diende het Hof van Beroep van Antwerpen (b7de kamer, nr. 2018/AR/556 van 9 april 2019, Limb.Rechtsl., 2019, 235) zicht te buigen over een buitengerechtelijke bekentenis. Nu de buitengerechtelijke bekentenis een eenzijdige handeling is, oordeelde het Hof dat whatsApp-berichten kunnen voldoen aan de voorwaarden van een buitengerechtelijke erkentenis en derhalve de bewijskracht hebben die van rechtswege aan elke bekentenis toekomt.

Ook door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (nr. 226.872 van 30 september 2019, T.Vreemd., 2020, 153) werden whatsapp-berichten aangenomen als bewijs dat de eiseres een duurzame relatie onderhield.

 

Nu zoals hoger gesteld de vrije bewijsregeling door de wetgever verruimd werd, zal u er goed aan doen zich vooraf te vergewissen of uw whatsapp-berichten al dan niet als bewijs in rechte kunnen aangewend worden.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij SUB ROSA LEGAL.

 

Thierry Decoster
Legal Assistant Sub Rosa Legal

 

 

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles