Naar een systematische registratie van schenkingen van roerende goederen?
 17/01/2022 | Articles
Naar een systematische registratie van schenkingen van roerende goederen?

 

Op 1 januari 2022 zijn de nieuwe fiscale maatregelen van de Waalse regering in werking getreden. Het doel van de regering met deze maatregelen is duidelijk: belastingontwijking bestrijden. In dit artikel presenteren wij een van de belangrijkste maatregelen van deze hervorming: de verlenging van de termijn voor schenkingen van roerende goederen.

 

Artikel 7 van het Wetboek der successierechten

Op dit moment is het nog steeds mogelijk een roerend goed aan een derde te schenken zonder registratie om zo enige belasting te vermijden.

Artikel 7 van het Wetboek van Successierechten bepaalt evenwel: " De goederen, waarover, naar het door het Bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de drie jaren vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen, behoudens verhaal van de erfgenamen of legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen gekweten successierechten. Wanneer er door het Bestuur of door de erfgenamen en legatarissen bewezen wordt dat de bevoordelin geen bepaalde persoon gold, wordt deze voor legataris van de geschonken zaak gehouden”.

Met andere woorden, als de administratie vaststelt dat een persoon in de drie jaar voorafgaand aan zijn overlijden een schenking heeft gedaan zonder dat deze is geregistreerd, wordt het geschonken goed opnieuw in de nalatenschap opgenomen. De administratie zal oordelen dat het geschonken goed deel uitmaakt van de nalatenschap van de overledene, met als gevolg dat rechten verschuldigd zullen zijn over de waarde van dit goed.

Deze bepaling moet voorkomen dat mensen vlak voor hun overlijden zeer veel roerende goederen schenken om zoveel mogelijk goederen uit hun nalatenschap te halen en zo de heffingsgrondslag voor de successierechten tot een minimum te herleiden.

Er zij op gewezen dat artikel 7 in werkelijkheid alleen van toepassing is op niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen. Geregistreerde onroerende en roerende schenkingen worden immers automatisch onderworpen aan het registratierecht dat voor schenkingen is vastgesteld.

 

Verlenging van de termijn

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de termijn die aan de fiscus wordt toegekend, verlengd van 3 tot 5 jaar.

Concreet betekent dit dat als iemand besluit een roerend goed te schenken en het registreert om geen belasting te hoeven betalen, er geen risico is met betrekking tot de successierechten als de schenker in 2027 nog in leven is.

Met een dergelijk besluit wil de Waalse regering de mensen ertoe aanzetten hun schenkingen te registreren, want in werkelijkheid bestaat, om de toepassing van artikel 7 te vermijden, een van de oplossingen erin de niet-geregistreerde schenking vrijwillig bij een notaris aan te geven en schenkingsrechten te betalen, die veel lager is dan de successierechten.

 

Indien u verder advies wenst of vragen hebt over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor via e-mail, telefonisch op het nummer 02/538.32.50 of door hier een afspraak te maken.

 

Jordan Mabiala
Advocaat Sub Rosa Legal

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles