De wet van 21 maart 2021: een vereenvoudigde procedure van gerechtelijke reorganisatie?
 31/05/2021 | Articles
De wet van 21 maart 2021: een vereenvoudigde procedure van gerechtelijke reorganisatie?

 

1. Presentatie

De wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 is op 26 maart in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het bevat belangrijke, zij het tijdelijke, bepalingen ter vereenvoudiging van de procedure voor gerechtelijke reorganisatie.

Ten gevolge van de huidige gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan (opsluiting, diverse door de regering opgelegde sluitingen, ...) worden veel ondernemingen met ernstige economische moeilijkheden geconfronteerd, zodat hun continuïteit in gevaar komt.

Aanvankelijk was in een moratorium voorzien door de wet van 20 december 2020, maar daaraan kwam een einde op 31 januari 2021. Het spook van het faillissement hangt dus opnieuw boven een groot aantal ondernemingen. De wet van 21 maart 2021 is dan ook aangenomen om een oplossing te bieden aan deze ondernemingen in moeilijkheden en het aantal faillissementen zo veel mogelijk te beperken. Wij stellen u de belangrijkste maatregelen voor.

 

2. De wet van 21 maart 2021

a. Een vereenvoudiging van de procedure

De wet van 21 maart 2021 voorziet in een versoepeling van de stukken die moeten worden neergelegd als bijlage bij een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie. De lijst van in te dienen documenten was voorgeschreven op straffe van niet-ontvankelijkheid. Dit was een betrekkelijk beperkende regel voor ondernemingen die reeds in moeilijkheden verkeerden.

Deze documenten moeten nog steeds bij het verzoekschrift worden gevoegd, maar de wet van 21 maart 2021 bepaalt dat de overlegging ervan niet langer is voorgeschreven op straffe van niet-ontvankelijkheid. Een vennootschap die deze talrijke stukken niet heeft verzameld, kan dus voortaan zonder deze stukken een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie indienen, maar ze in de loop van de procedure, tot uiterlijk twee dagen voor de zitting, indienen. De wet bepaalt zelfs dat de rechter een beslissing kan nemen bij gebreke aan deze documenten indien de schuldenaar in een omstandige nota de redenen rechtvaardigt waarom hij deze niet kon overleggen.

b. Een voorbereidende fase

Ten tweede voorziet de wet in een voorbereidende fase van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, waarin onderhandelingen met een of meer schuldeisers worden gevoerd met het oog op het bereiken van een ontwerpakkoord over een reorganisatieplan, dat minnelijk (met één schuldeiser) of collectief (met meerdere schuldeisers) kan zijn.

De onderneming in moeilijkheden moet een verzoek indienen bij de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zodat deze een gerechtelijk vertegenwoordiger kan aanwijzen die belast wordt met het voeren van onderhandelingen met de schuldeiser(s) en het bereiken van een voorbereidend akkoord met hen.

De rechterlijk vertegenwoordiger kan aan de voorzitter van de rechtbank een schorsing van de procedure vragen van ten hoogste vier maanden voor bepaalde vorderingen die in de voorbereidende fase zijn vastgesteld; deze schorsing is niet automatisch. Enerzijds is deze voorbereidende fase voordelig voor de ondernemingen omdat zij vertrouwelijk is in die zin dat de procedure niet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd). Anderzijds zal de schuldenaar tijdens de voorbereidende fase niet worden beschermd tegen de acties van schuldeisers wier vorderingen niet door de schorsing zijn opgeschort. Deze laatsten zullen nog steeds hun uitvoeringsbevoegdheden kunnen uitoefenen.

Indien de gerechtelijk vertegenwoordiger erin slaagt met één of meer schuldeisers een voorbereidend akkoord te bereiken, zal hij dit aan de voorzitter van de rechtbank van de vennootschap voorleggen, die het vervolgens op zijn beurt naar de rechtbank zal doorsturen, die dan een versnelde procedure van gerechtelijke reorganisatie zal inleiden wegens de korte tijd die de zitting in beslag neemt.

Bovendien moet worden gepreciseerd dat het om tijdelijke wijzigingen gaat. De door de wet van 21 maart 2021 aangenomen maatregelen zullen slechts tot 30 juni 2021 van kracht zijn, met de mogelijkheid van een verlenging van deze datum, afhankelijk van de ontwikkeling van de economische situatie.

 

Als u nog vragen heeft of als u een meer gepersonaliseerde behandeling nodig heeft, gelieve contact op te nemen met ons advocatenkantoor via e-mail, per telefoon op 02/538.32.50 of direct een afspraak maken.

 

Jordan Mabiala
Advocaat Sub Rosa Legal

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles