Een nieuwe Corona-wet inzake Justitie
 06/01/2021 | Articles
Een nieuwe Corona-wet inzake Justitie

 

Op 24 december 2020 lag er in de juridische wereld geen kindje in de wieg, maar werd de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 gepubliceerd.

Onderstaand gaan wij op summiere wijze in op de impact van deze wet op drie dimensies van het recht: het gerechtelijk recht, het familierecht en de mede-eigendom.

 

Gerechtelijk recht - Initiatieven ten voordele van natuurlijke personen

1. Tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels

De nieuwe wet zorgt voor een tijdelijke verhoging van de drempels van het beslag op en overdracht van het loon tot 31 maart 2021.

Zo wordt bijvoorbeeld het bedrag van 1.138 euro, zijnde de drempel waaronder de bedragen volledig onbeslagbaar zijn, tijdelijk verhoogd tot 1.366 euro. Het bedrag van 1.475 euro, zijnde de drempel waarboven de bedragen onbeperkt in beslag kunnen worden genomen, wordt verhoogd tot 1.770 euro.

2. Verlenging van de termijnen in het kader van de gerechtelijke verkopen en vrijwillige verkopen onder gerechtelijke vorm

De termijn van zes maanden waarbinnen de toewijzing geschiedt in het kader van de verkoop na een beslag of een collectieve schuldenregeling, die verstrijkt vanaf 1 november 2020 tot 31 maart 2021, wordt door de nieuwe wet van rechtswege verlengd met zes maanden.

Hetzelfde geldt voor andere gerechtelijke verkopen en vrijwillige verkopen onder gerechtelijke vorm van onroerende goederen, waarbij de door de rechter bepaalde termijn waarbinnen deze verkoop dient plaats te vinden verstrijkt vanaf 1 november 2020 tot 31 maart 2021.

3. Tijdelijke inperking van bepaalde beslagen tegen particulieren

Tot 31 januari 2021, zorgt de nieuwe wet ervoor dat alle natuurlijke personen die geen onderneming zijn, genieten van een tijdelijke opschorting van bepaalde beslagen.

Zo kan er tegen hen geen uitvoerend beslag worden gelegd of, indien dit reeds werd gelegd voor 24 december 2020, verder worden uitgevoerd, behoudens op onroerende goederen andere dan diegene waar hij of zij zijn woonplaats heeft.

Eveneens kan er tegen hen geen bewarend en uitvoerend beslag onder derden worden gelegd dat de betaling van een geldsom tot voorwerp heeft.

Tot slot kan er tegen hen geen overdracht van loon worden uitgevoerd, zoals bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

 

Familierecht - De procedure van vereffening-verdeling

De nieuwe wet stipuleert dat de procedure van vereffening-verdeling via videoconferentie kan worden gehouden en voortgezet. Dit geldt vanaf 1 november 2020 tot 31 maart 2021.

Indien de notaris van oordeel is dat de voortzetting van de procedure niet mogelijk is, brengt zij/hij de partijen en hun raadslieden hiervan schriftelijk op de hoogte en preciseert hij de reden ervan.

In dat geval kan elke wettelijk of conventioneel bepaalde termijn in het kader van de procedure, die verstrijkt van 1 november 2020 tot 31 maart 2021, door de notaris worden verlengd met maximaal vier maanden.

 

Mede-eigendom - Maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars

1. Uitstel van de algemene vergadering en gevolgen

De nieuwe wet voorziet dat de syndicus alle algemene vergaderingen van mede-eigenaars, waarvan de jaarlijkse periode van vijftien dagen vastgelegd in het reglement van interne orde valt in de periode van 1 oktober 2020 tot 9 maart 2021, of die met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 inzake de strijd tegen de COVID−19-pandemie waren uitgesteld en op datum van 1 oktober 2020 nog niet waren gehouden, kan uitstellen naar de eerstvolgende periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering dient plaats te vinden.

In dat geval wordt de duur van de mandaten van de benoemde syndici, leden van de raden van mede-eigendom, en commissarissen van de rekeningen, alsook de verleende opdrachten aan de raad van mede-eigendom die aflopen in de periode van 1 oktober 2020 tot 9 maart 2021, van rechtswege verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering die na deze periode wordt gehouden. Dit is eveneens het geval voor het contract tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars.

De syndicus oefent zijn bevoegdheden uit overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering en in overeenstemming met de laatst goedgekeurde begroting.

Echter dient de syndicus een algemene vergadering te houden wanneer een beslissing aangewezen is of op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste 20% van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezitten.

2. Tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste

De leden van de vereniging van mede-eigenaars konden voor de nieuwe wet, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Vanaf 24 december kan, indien de algemene vergadering omwille van omstandigheden redelijkerwijze niet fysiek kan gehouden worden, toepassing worden gemaakt van de procedure van de tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste.

De beslissing van een VME die wordt genomen tijdens de periode de periode van 1 oktober 2020 tot 9 maart 2021, kan rechtsgeldig worden genomen wanneer meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

De beslissingen van de VME worden genomen bij de meerderheid die door de wet wordt vereist (absolute meerderheid of gekwalificeerde meerderheid volgens het type van beslissing).

De syndicus die deze algemene vergadering op afstand oproept, ontvangt de stembrieven binnen drie weken of, in spoedeisende gevallen en voor zover dit in de oproeping is aangegeven, binnen acht dagen na de datum van de verzending van de oproeping. Deze stembrieven kunnen rechtsgeldig per post of elektronisch worden opgestuurd.

 

Indien u hierover meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor per e-mail of telefonisch op het nummer 02/538.32.50 of direct een afspraak maken.

 

Sarah Elslander
Advocaat Sub Rosa Legal

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles