GDPR: het Marktenhof kan de gegevensbeschermingsautoriteit terugfluiten
 09/03/2021 | Articles
GDPR: het Marktenhof kan de gegevensbeschermingsautoriteit terugfluiten

 

De Belgische GDPR-wet van 30 juli 2018 en de toeziende instantie (de GBA) bestaan nu reeds een tijdje.

Bij de oprichting van de GBA (bij wet van 03/12/2017- B.S. 10/01/2018) werd voorzien in een beroepsmogelijkheid tegen de beslissingen van de GBA.

Artikel 108 van die wet bepaalt namelijk dat:

“§ 1. De geschillenkamer stelt de partijen in kennis van haar beslissing en van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen binnen een termijn van dertig dagen, vanaf de kennisgeving, bij het Marktenhof. 

Behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt of tenzij de geschillenkamer bij met bijzondere redenen omklede beslissing anders beveelt is de beslissing uitvoerbaar bij voorraad, zulks niettegenstaande hoger beroep.

De beslissing tot verwijdering van gegevens overeenkomstig artikel 100, § 1, 10°, is niet uitvoerbaar bij voorraad.

§ 2 Tegen de beslissingen van de geschillenkamer op grond van de artikelen 71 en 90 staat beroep open bij het Marktenhof die de zaak behandelt zoals in kort geding overeenkomstig de artikelen 1035 tot 1038, 1040 en 1041 van het Gerechtelijk Wetboek.”

 

We onthouden dat:

- Het beroep bij het Marktenhof moet worden ingesteld binnen de 30 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging

- Het verzoekschrift gemotiveerd dient te zijn

 

Welke bevoegdheden heeft nu dat Marktenhof?

Belangrijk is dat het geen gewoon hoger beroep betreft en het hoger beroep dus geen tweede kans is zoals we dat kennen bij de gewone rechtbanken.

Het beroep bij het Marktenhof is een administratief hoger beroep, te vergelijken met de bevoegdheden van de Raad van State.

Zoals elke administratieve beroepsinstantie kan het Marktenhof niet de politiek of de opportuniteit van de politieke keuzes van de Autoriteit in vraag stellen.

 

Wat kan het Marktenhof dan wel doen?

« La Cour des marchés peut annuler une décision de l’APD et elle peut, en outre, « substituer sa décision à la décision attaquée annulée [par elle], à condition ne pas soulever de litige n’ayant pas fait l’objet du débat contradictoire dans la procédure devant elle et dans la mesure ou aucune décision n’est prise à l’égard des parties à la procédure qui n’ont pas pu se défendre dans la procédure devant elle » (zie Arrest Marktenhof, 17 januari 2021, 2020/AR/1333, p. 10.).

Vrije vertaling:

"Het Marktenhof kan een beslissing van de GBA vernietigen en zij kan bovendien “haar beslissing in de plaats stellen van de bestreden beslissing op voorwaarde dat zij geen geschil opwerpt dat niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een tegensprekelijk debat en in de mate dat geen beslissing werd genomen ten aanzien van partijen die zich niet op dat punt hebben kunnen verdedigen”.

Het Marktenhof kan de beslissing van de GBA aldus onder meer vernietigen:

- door te oordelen dat de bestreden beslissing niet regelmatig of wettelijk is

- door de oordellen dat de beslissing is gesteund op een manifeste vergissing

Ingevolge die vernietiging kan het Marktenhof:

- de beslissing opschorten

- de zaak terug verzenden naar de Autoriteit opdat deze een nieuwe beslissing neemt

- een andere beslissing in de plaats stellen (opgelet: dit kan alleen wanneer zij vernietigt om reden dat de bestreden beslissing onregelmatig of onwettig is)

Laat de beslissing van de GBA dus steeds nagaan op zijn regelmatigheid en wettigheid, nu in dergelijke gevallen het Marktenhof haar beslissing (bijvoorbeeld een lagere boete of geen boete) in de plaats kan stellen.

 

Voor meer informatie kan u terecht op het nummer 02/538.32.50 of per mail of direct een afspraak maken.

 

Thierry Decoster
Legal Assistant Sub Rosa Legal

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles