Geraakt door Brexit? Aanpassingen zijn mogelijk
 31/03/2021 | Articles
Geraakt door Brexit? Aanpassingen zijn mogelijk

 

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie hebben veel bedrijven hun activiteiten zien teruglopen als gevolg van de beëindiging van contracten met hun gelijken aan de overkant van het Kanaal.

Deze terugval van activiteit is vanuit sociaal oogpunt vaak moeilijk te beheren en gaat meestal gepaard met faillissementen en talrijke ontslagen.

Bij wet van 6 maart 2020, die op 22 maart 2021 in werking treedt, staat de Belgische wetgever de getroffen ondernemingen toe de arbeidsovereenkomsten te schorsen terwijl de onderneming haar activiteiten reorganiseert.

 

1. Vereisten

Alvorens in aanmerking te komen voor de juridische aanpassingen, moet de onderneming kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk gevolgen ondervindt van de Brexit om te worden erkend als "onderneming in economische moeilijkheden als gevolg van de Brexit".

In die zin zal zij moeten aantonen dat haar omzet, productie of orders als gevolg van de terugtrekking uit het VK met ten minste 5% is gedaald.

Bovendien moet de onderneming gebonden zijn aan een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van het paritair comité of, bij ontstentenis daarvan, op het niveau van de onderneming.

Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging zullen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een aanvraag tot erkenning als werkgever in moeilijkheden moeten indienen.

 

2. Mogelijke regelingen

Zodra de status is erkend, heeft de werkgever het recht om arbeidsovereenkomsten te schorsen.

Deze schorsing is gebaseerd op tijdelijke werkloosheid om economische redenen. De reikwijdte ervan is uitgebreid als gevolg van Brexit, met bovendien een langere looptijd :

- Voor arbeiders: volledige schorsing gedurende 8 weken of gedeeltelijke schorsing gedurende maximaal 6 maanden.

- Voor werknemers: een volledige schorsing van 8 weken of een gedeeltelijke schorsing van maximaal 13 weken.

De werkgever zal ook een aanvulling op de werkloosheidsuitkering moeten betalen voor een minimumbedrag dat is vastgesteld op € 5,63.

Er zij op gewezen dat de wetgever de talrijke administratieve procedures die voor de toepassing van deze verschillende regelingen noodzakelijk zijn, niet heeft gewijzigd.

 

3. Zuivere en eenvoudige verkorting van de arbeidstijd

De werkgever kan zijn werknemers voorstellen om hun arbeidstijd met hun instemming te verkorten.

Zo kan een voltijdse werknemer bij schriftelijke overeenkomst ermee instemmen zijn uitkering met 1/5 te verminderen of gedurende een periode van 1 maand tot 6 maanden halftijds te gaan werken.

Als tegenprestatie ontvangt de werknemer gedurende deze periode een aanvullende uitkering die het inkomensverlies gedeeltelijk zal compenseren.

 

4. Conclusie

Indien u bezorgd bent over de gevolgen van de Brexit, zouden de verschillende hierboven opgesomde mogelijkheden u in staat moeten stellen uw activiteit te heroriënteren en tegelijkertijd de loonlasten tijdens deze overgangsperiode te verminderen.

Wij herinneren u eraan dat deze wet een beperkte geldigheidsduur heeft, namelijk tot 21 maart 2022 en dat het noodzakelijk is om nu de stappen te ondernemen om uw onderneming ervan te laten profiteren.

 

Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met Sub Rosa Legal per telefoon (02/538.32.50), per e-mail of direct een afspraak maken.

 

Julien de Cartier d'Yves
Advocaat Sub Rosa Legal

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles