Het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten
 11/03/2021 | Articles
Het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten

 

Op 3 februari 2021, werd een nieuw KB gepubliceerd aangaande het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten.

Ondanks de wil van de wetgever om een maximum aan regels samen te brengen in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (in de sector vaak “Wet Jambon” genoemd), bleven een aantal bepalingen geregeld in afzonderlijke uitvoeringsbesluiten.

Zo bvb. voor het gebruik van honden, dat tot voor kort opgenomen was in vijf korte artikels van het KB van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Deze worden nu vervangen door het Koninklijk besluit van 05.01.2021 betreffende het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Het nieuwe KB is niet baanbrekend, aangezien de bestaande principes werden bevestigd, maar er worden wel talrijke nieuwe details en voorschriften toegevoegd aan de beknopte regels.

Het zal bvb. niet meer mogelijk zijn om een hond te “verdelen” over verschillende geleiders.

Het zal nog steeds verboden zijn om een hond als wapen te gebruiken of in te zetten om aan te vallen, maar de regels gaan nog verder nu ze eveneens verbieden

- Om een hond als dwangmiddel te gebruiken

- Honden in te zetten die getraind zijn om aan te vallen of te bijten

Het Koninklijk Besluit voorziet trouwens dat indien een hond, op bevel van zijn geleider, bijt, aanvalt of als wapen of dwangmiddel fungeert, deze hond nooit meer ingezet kan worden in de bewaking en dat zijn baas nooit meer geleider kan zijn!

Een nieuwe naamgeving wordt gehanteerd : zo is een hond voortaan ofwel “patrouillehond” ofwel “speurhond” en zal hij niet beide functies kunnen vervullen.

 

Deel één: patrouillehonden

De patrouillehond vervangt het voorgaande gebruik als “preventief afschrikmiddel”

Het zal niemand verbazen dat de verplichting voor de hond gemuilkorfd te zijn en aan een leiband van maximum twee meter gehouden te worden, behouden blijft.

Het moeten nog steeds herdershonden zijn, nu wel met een minimumleeftijd van 12 maanden, die uitsluitend ingezet mogen worden bij volgende bewakingsactiviteiten :

1) statische bewaking

2) mobiele bewaking

3) het zgn. “residuele” toezicht op en de controle van personen (zijnde met uitsluiting van winkelinspectie, evenementenbewaking en bewaking uitgaansmilieu)

4) evenementenbewaking

5) bewaking uitgaansmilieu

De eerste drie voormelde activiteiten mogen niet met een hond uitgevoerd worden in gebouwen of gedeelten van gebouwen die publiek toegankelijk zijn.

Er bestaat evenwel een afwijking waarbij een patrouillehond gebruikt wordt in een (gedeelte van een) gebouw dat publiek toegankelijk is, indien het een plaats betreft:

1° zoals bedoeld in artikel 137 van de wet, t.t.z. luchthavens, internationale stations, op nucleaire sites, militaire domeinen, in de door de Koning bepaalde internationale instellingen of ambassades, in ISPS-havenfaciliteiten en in de SEVESO-inrichtingen.

2° die een parking of winkelgalerij is, tussen 19 uur en 7 uur.

Voor evenementenbewaking, en "bewaking uitgaansmilieu", mag een hond enkel gebruikt worden op parkings of niet-publiek toegankelijke plaatsen.

Het geheel van activiteiten met een patrouillehond kunnen niet gelijktijdig uitgeoefend worden met:

1° een toegangscontrole

2° een uitgangscontrole

3° gewapende bewaking

4° een identiteitscontrole

5° vervoersbewijscontrole in het kader van de bevoegdheden van veiligheidsdiensten

Tenslotte wordt de inzet of aanwezigheid van een patrouillehond niet toegelaten bij het uitvoeren van een veiligheidscontrole na vatting op heterdaad of bij een verwijdering uit de vervoersbewijszone.

 

Deel twee: speurhonden

Speurhonden moeten een minimumleeftijd hebben van 16 maanden en eigendom zijn van de onderneming, interne dienst of veiligheidsdienst die de hond inzet, hetgeen betekent dat in tegenstelling tot de patrouillehonden, deze niet meer mogen toebehoren aan de begeleider zelf, en dit vanaf 13 februari 2022.

Ze kunnen ingezet worden voor het doorzoeken van onroerende goederen (« sweeping »), als detectiemiddel van onbevoegden of als technisch middel (artikel 3, 12° van de wet Jambon)

Speurhonden kunnen gespecialiseerd en ingezet worden in slechts één van de volgende domeinen:

- drugs

- personen

- explosieven en componenten van explosieven

- munitie en wapens

- brandversnellers

- gaslekken

Het KB voorziet in een maximale inzetting van 8 uur per 24 uur, met inbegrip van de rustperiodes. Na elke 30 minuten activiteit moet de geleider de hond minimaal 30 minuten laten rusten.

1) Sweeping (artikel 3, 9° van de wet)

Gedurende dergelijke doorzoeking moet de hond steeds aan een leiband met een maximumlengte van twee meter gehouden worden. De muilkorf mag slechts tijdens het speuren zelf afgehaald worden.

1.1) Doorzoeken van roerende goederen

Roerende goederen mogen slechts met behulp van een speurhond doorzocht worden op een plaats die tijdelijk niet publiek toegankelijk wordt gemaakt zodat de doorzoeking ongehinderd kan uitgevoerd worden.

Daarenboven kunnen de goederen die een persoon op of bij zich draagt enkel doorzocht worden als de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

1° de betrokkene deze vrijwillig aan de doorzoeking onderwerpt;

2° de goederen tijdens de doorzoeking afgescheiden worden van de betrokkene;

3° de doorzoeking plaatsvindt onder cameratoezicht of binnen het directe zicht van de betrokkene;

4° de doorzoeking plaatsvindt bij een toegangscontrole of bij indicatie dat de persoon voorwerpen of substanties zoals bedoeld in artikel 3, 9°, van de wet op of bij zich draagt.

In afwijking van het eerste lid, zijn de voorwaarden 1°, 3° en 4° niet van toepassing op de plaatsen bedoeld in artikel 137 van de wet, te weten luchthavens, internationale stations, op nucleaire sites, militaire domeinen, in de door de Koning bepaalde internationale instellingen of ambassades, in ISPS-havenfaciliteiten en in de SEVESO-inrichtingen.

1.2) Doorzoeken van onroerende goederen

Bewakings- en veiligheidsagenten kunnen enkel onroerende goederen doorzoeken met behulp van een speurhond op plaatsen of delen van plaatsen waar op het moment van het aanvatten en het uitvoeren van de doorzoeking geen andere personen aanwezig zijn dan de beheerder van de plaats of de personen die er werkzaam zijn.

2) Speurhonden als detectiemiddel van onbevoegden (art. 144 van de wet)

Speurhonden kunnen eveneens als detectiemiddel worden ingezet voor het detecteren van onbevoegden op nucleaire sites of in ISPS havenfaciliteiten.

Hierbij dienen de speurhonden steeds aan een leiband met een maximumlengte van twee meter gehouden te worden.

Bij het aantreffen van onbevoegden dient de speurhond onmiddellijk gemuilkorfd te worden en op afstand gehouden te worden zodat hij geen deel meer uitmaakt van de verdere controle of doorzoeking.

Indien de bewakingsagent de controle uitvoert door zijn speurhond in een voertuig of in een laadruimte te laten klimmen, moet de bewakingsagent buiten het voertuig blijven.

3) Hond als technisch middel zoals bedoel in artikel 3, 12° van de wet

Deze bediening is slechts van betrekkelijk beperkt belang voor privé ondernemingen, nu het gebruik van een hond als technisch middel enkel kan gebeuren in opdracht van een overheidsdienst die gemachtigd is om speuropdrachten uit te voeren.

 

Deel drie: incidenten

Mocht een hond, ondanks de bijzondere voorzorg die hieraan wordt besteed, bijten of aanvallen, dient de onderneming, onmiddellijk de politiediensten in te lichten alsook de directie private veiligheid.

De sancties zullen verschillen naargelang het type gebruik: definitieve uitsluiting voor de patrouillehonden, nieuw attest gehoorzaamheid-sociabiliteit voor speurhonden.

 

Ingeval van incident, of voor elke vraag aangaande de bewaking en de private veiligheid staan onze specialisten te uwer beschikking op het nummer 02/538.32.50 of per mail of direct een afspraak maken.

 

Sidney Lefèvre
Advocaat Sub Rosa Legal

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles