Het uitkoopbod volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
 22/10/2020 | Articles
Het uitkoopbod volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

 

Stel, u wenst uw vennootschap te verkopen aan een derde. Eén van de minderheidsaandeelhouders weigert zijn aandelen over te dragen. Uiteraard is de koper slechts geïnteresseerds in het volledige pakket aandelen. Quid?

U kunt, afhankelijk van de precieze omstandigheden waarin u zich bevindt, beroep doen op de figuur van het uitkoopbod en op deze manier vermijden dat een minderheidsaandeelhouder uw verkoop in de weg staat.

 

Wat is een uitkoopbod?

Het uitkoopbod, ook wel "squeeze-out" genoemd, is de transactie waarbij een meerderheidsaandeelhouder de effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht van de overige aandeelhouders wenst over te nemen. Daartoe moet hij, alleen of handelend in onderling overleg met andere personen, 95% van de effecten met stemrecht bezitten.

 

De gevolgen van een uitkoopbod

Afhankelijk van het type vennootschap, zijn de rechtsgevolgen van een uitkoopbod verschillend.

 

1. Een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan

Indien de vennootschap "een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan", gaan de effecten van de minderheidsaandeelhouder van rechtswege over op de meerderheidsaandeelhouder. Op die manier worden alle aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten overgedragen, ook al reageerde de eigenaar ervan niet of ook al verzette die zich tegen deze overdracht. De minderheidsaandeelhouder heeft in dit geval geen keuze en wordt gedwongen om zijn aandelen over te dragen aan de meerderheidsaandeelhouders.

 

2. Een vennootschap die geen openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan

Indien daarentegen de vennootschap “geen openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan”, dan zullen de effecten waarvan de eigenaar uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven dat hij er geen afstand van wenst te doen, niet worden overgedragen. De minderheidsaandeelhouder geniet in dit geval van een mogelijkheid tot "opt-out".

 

3. Een genoteerde vennootschap volgens het WVV

Het WVV koppelt de rechtgevolgen van het uitkoopbod aan een ander begrip, namelijk aan de "genoteerde vennootschap". Op deze manier beperkt het WVV het toepassingsgebied van het uitkoopbod, meer bepaald de situatie waarin de minderheidsaandeelhouder gedwongen wordt om zijn aandelen over te dragen aan de meerderheidsaandeelhouders.

Het begrip “genoteerde vennootschap” slaat op vennootschappen waarvan de aandelen, winstbewijzen of aandelencertificaten genoteerd zijn.

Vennootschappen waarvan alleen de obligaties zijn genoteerd of vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan zonder dat hun aandelen, winstbewijzen of aandelencertificaten genoteerd zijn, vallen bijgevolg uit de boot. De meerderheidsaandeelhouders van dergelijke vennootschappen zullen de minderheidsaandeelhouders dus niet kunnen dwingen om hun effecten aan hen over te dragen, maar niet getreurd.

Indien u van plan bent om uw onderneming over te dragen via de verkoop van aandelen, zorgt het WVV voor soepeler overdrachtsregels. Daar waar het vroegere Wetboek van Vennootschappen een relatief strenge goedkeuringsprocedure voor de verkoop van aandelen voorzag voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijn deze regels voor het goedkeuren van een overdracht van aandelen nu slechts nog van aanvullend recht en gelden dus enkel indien partijen niet anders zijn overeengekomen.

Vanaf nu kunt u uw BV als het ware ‘opentrekken’ door overdrachten van aandelen onder meer flexibele voorwaarden toe te staan.

 

Afhankelijk van uw statuten

Hoewel het WVV in werking trad op 1 mei 2019, zijn de bepalingen die betrekking hebben op het uitkoopbod van aanvullend recht. Dit betekent dat de bepalingen van het WVV die een beperking inhouden van het toepassingsgebied van het uitkoopbod, slechts van toepassing zijn voor zover zij niet door statutaire clausules wordt uitgesloten.

 

Indien u hierover meer informatie wenst of indien u met specifieke vragen zit met betrekking tot uw statuten, meer bepaald met betrekking tot het toepassingsgebied van het uitkoopbod, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor per e-mail (sarah.elslander@sub-rosa.be) of telefonisch op het nummer 02/538.32.50.

 

Sarah Elslander
Advocaat Sub Rosa Legal

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles