Wijziging wet van 2 augustus 2002 betreffende de handelstransactie
 05/11/2019 | Articles
Wijziging wet van 2 augustus 2002 betreffende de handelstransactie

 

In het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2019 werd de wet van 28 mei 2019 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd. 

Belangrijk is dat met deze wet een definitie wordt gegeven van de KMO, zijnde een onderneming die op het ogenblik van het sluiten van een handelstransactie valt binnen de criteria vastgesteld in artikel 1:24, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (jaargemiddelde aantal werknemer is 50; jaaromzet 9.000.000,00 € excl BTW n balanstotaal van 4.500.000,00 €).

Welnu, in de handelstransactie van niet KMO’s met deze KMO’s:

- dient de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen te worden nakomen, of
- de conventionele betalingstermijn van maximaal 60 kalenderdagen. 

Een uiterste dag van betaling van meer dan 60 dagen kan dus niet worden overeengekomen, indien de schuldeiser een KMO is. Elk beding in een overeenkomst dat hier strijdig mee is wordt voor niet geschreven gehouden.

Tenslotte bedraagt ook de controle- en verificatietermijn (conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst) maximaal 30 kalenderdagen.

Deze wet treedt in werking op 29 april 2020 en is van toepassing op overeenkomsten vanaf die datum gesloten.

 

Thierry Decoster
Legal Assistant Sub Rosa Legal

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles