Top 10 vragen in verband met de bijkluswet
 20/11/2018 | Articles
Top 10 vragen in verband met de bijkluswet

Top 10 vragen in verband met de bijkluswet

In het Zomerakkoord (2017) van de regering Michel was het onbelast bijklussen een veelbesproken maatregel. Deze maatregel is sinds de wet van 18 juli 2018 effectief  in werking getreden. In een vijfvoudige artikelenreeks lichten wij al het nodige in verband met de Bijkluswet toe. Vandaag beantwoordt Sub Rosa Legal 10 algemene vragen. 

1. Hoeveel mag er bijverdiend worden?

Sinds de wet van 18 juli 2018 is het mogelijk voor burgers om onbelast bij te klussen, dit betekent dat je onbelast kan werken voor een bedrag van 6.130 € per kalenderjaar en van 510,83 € per maand. Beide bedragen moeten gerespecteerd worden. Dit zijn jaarlijks geïndexeerde bedragen. (In de erkende deeleconomie geldt enkel het jaarplafond van 6.130 €)                  

2. Is het werkelijk belastingvrij?

Dat is inderdaad het geval, weliswaar in zoverre men de voorwaarden van de wet naleeft.

Onbelast betekent dat op dit bedrag geen belastingen of sociale bijdragen moeten worden betaald. 

 

3. Kan ik iemand die werkloos is aannemen om bij te klussen?

 
Neen , tenzij in het geval van verenigingswerk waar de wet voorziet dat de aanvrager verplicht voorafgaandelijk de RVA verwittigt en voor zover de prestaties de uitvoering betreffen van een bestaande overeenkomst met de vereniging.

 

4. Mogen zelfstandigen ook onbelast bijklussen?


Zolang ze niet werken in hun professioneel beroepsdomein en ze de maximumbedragen niet overschrijden is er geen probleem!

Pas op: de zelfstandige moet ook rekening houden met de volgende criteria om te mogen bijklussen in dit fiscaal gunstig regime:

         - Indien de zelfstandige meer dan 15.831,12 € per jaar verdient dan moet zijn sociale bijdrage voor het laatste kwartaal verschuldigd zijn (hij moet ze dus nog niet betaald hebben);
         
         - Indien de zelfstandige minder dan 15.831,12 € heeft verdiend dan moet de laatste sociale bijdrage effectief betaald zijn. 

5. Wat indien de maximum bedragen worden overschreden?

Indien er meer dan de aangegeven grens wordt verdiend, dan worden al de inkomsten (inclusief de 6.130 €) beschouwd als een beroepsinkomen – wat het betalen van belastingen en sociale bijdragen tot gevolg heeft. 

6. Welke klussen komen in aanmerking?

         - Diensten van burger aan burger: occasionele, niet-professionele en betaalde diensten tussen twee privépersonen (vb. gras afmaaien)
  Occasioneel betekent dat dit niet op regelmatige basis mag gebeuren. Men mag dus bijvoorbeeld niet wekelijks het gras gaan maaien, wel één of twee keer in de maand. Geen wekelijkse kinderoppas op woensdagnamiddag.
         - Verenigingswerk: betaalde, niet-professionele diensten voor socio-culturele verenigingen en openbare besturen (vb. sportcoaching)
         - Deeleconomie: bijverdienen via erkende deelplatformen (vb. ListMinut)

De wetgever heeft een restrictieve, doch zeer uitgebreide lijst opgesteld van de toegestane activiteiten en "functies" die bij deze regeling zijn betrokken. Bijvoorbeeld (niet-limitatief): privélessen, muzieklessen, tekenen, doe-het-zelf, sport, klein onderhoudswerk thuis of bij derden, administratieve hulp, hulp bij computerproblemen, enz ... (voor de exhoustieve lijst zie http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2018071803 )

 

7. Wie mag er onbelast bijklussen?

  •          Personen die minstens 4/5e werken als werknemer in dienstverband of ambtenaar voor een overheid (statutair of contractueel),
  •          Zelfstandigen in hoofdberoep, 
  •          Gepensioneerden.

 

8. Kan de bijklusser zomaar beginnen bijklussen?

Neen, voor het verenigingswerk en burger aan burger diensten is een elektronische aangifte vereist.

Voor diensten geleverd aan een vereniging is een geschreven contract noodzakelijk.  Ook voor diensten tussen burgers wordt een schriftelijke overeenkomst aangeraden, om bewijs- en aansprakelijkheidsredenen.

Indien u een bijklusser aan het werk wil zetten, of aan de slag wil gaan als bijklusser vindt u twee standaard contracten op onze Legal Concept Store, https://www.sub-rosa.be/nl/3-legal-concept-store

De wetgever heeft een platform opgesteld om de aangifte van het bijklussen beter te controleren. Aanmelden als bijklusser en aangifte van prestaties is mogelijk op www.bijklussen.be

Deeleconomieplatformen communiceren hun inkomsten, en eventuele administratieve kosten, rechtstreeks met de overheid via de jaarlijkse belastingaangifte.

Wees opgepast, deze aangifte moet op voorhand gebeuren!

9. Is een verzekering verplicht? Zo ja, wie moet die afsluiten? 

Voor diensten van burger aan burger moet de bijklusser een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering voor schadegevallen afsluiten.

Voor verenigingswerk moet de vereniging een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade afsluiten.

 

10. Zijn er nog wijzigingen op komst?

Ja, er is nog een Reparatiewetgeving op komst die het volgende verandert: 

-       voor enkele activiteiten (voornamelijk in de sportsector) zou het maximumbedrag van 500,00 €/maand opgetrokken worden tot 1.000 €. Het maximum van 6.000,00 € op jaarbasis blijft wel in alle gevallen behouden.

 

-       het jeugdwerk (zowel op het speelplein als in de jeugdbeweging) zou nog geschrapt worden uit de lijst met activiteiten die in aanmerking komen voor het verenigingswerk.

 

 

Indien u een bijklusser aan het werk wil zetten, of aan de slag wil gaan als bijklusser vindt u twee standaard contracten op onze Legal Concept Store, https://www.sub-rosa.be/nl/3-legal-concept-store

 

Voor concreet advies op maat kan u steeds contact opnemen met Sub Rosa Legal via https://www.sub-rosa.be/nl/contact-opnemen.

(Voor een praktische handleiding kan u terecht op https://www.sub-rosa.be/nl/blog/praktische-handleiding-voor-wie-wil-bijklussen. )

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles