Een bedrijf starten: de stappen om een bedrijf op te richten
In dit artikel worden de verschillende stappen beschreven die moeten worden ondernomen om een vennootschap op de juiste wijze op te richten.

Overdracht van aandelen of van een handelsfonds?

 2022-05-03 15:54:18 | Peterkenne Jean-Marc |
Overdracht van aandelen of van een handelsfonds?
Een onderneming kan worden overgedragen via de overname van aandelen, ook bekend als een share deal, of via de overname van een handelsfonds, ook bekend als een asset deal.Beide transacties zijn echter juridisch en fiscaal geheel verschillend met andere rechtsgevolgen die wij hieronder beknopt zullen uiteenzetten.

De Gerechtelijke Reorganisatie

 2022-04-21 15:57:32 | Thierry DECOSTER | Artikels
De Gerechtelijke Reorganisatie
Les entreprises n'aiment pas être confrontées à des difficultés financières. Toutefois, ces difficultés peuvent être temporaires, de sorte qu'avant de penser à la faillite, on peut d'abord demander une réorganisation judiciaire.
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement en gerechtelijke reorganisatie
De lezer dient zich er echter van bewust te zijn dat in het kader van het beheer van vennootschappen, naast de "voor de hand liggende" strafbare feiten zoals fraude, verduistering, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het WVV ook voorziet in correctionele straffen voor een reeks eenvoudige nalatige handelingen, zonder misdadig opzet. Enkele voorbeelden zijn: het niet voorleggen van de jaarrekening aan de algemene vergadering, het
Aansprakelijkheden van bestuurders van vennootschappen en verenigingen
Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Boek XX van het Wetboek economisch recht is de aansprakelijkheidsregeling voor rechtspersonen herzien.De nieuwe regels zijn verspreid over de twee wetboeken en in dit artikel zal worden getracht de belangrijkste aansprakelijkheden uit te leggen, zodat u als ondernemer de juiste beslissingen kunt nemen met betrekking tot het beheer van uw bedrijf.

Debiteurenbeheer en wanbetaling in een B2B-context

 2022-03-03 10:18:00 | Rouvroy Gilles | Artikels
Debiteurenbeheer en wanbetaling in een B2B-context
Een nauwgezet debiteurenbeheer is cruciaal voor de financiële gezondheid van uw onderneming. Indien u zelf vaak geconfronteerd wordt met laattijdige betalingen of wanbetalers, loopt u het risico dat uw onderneming zelf haar betalingsverplichtingen niet meer kan voldoen. Een klassiek domino-effect. In dit artikel behandelen we 9 veelgestelde vragen over wanbetalingen en invorderingen in een Business to Business-context.

Préservez votre entreprise

 2022-02-17 16:18:00 | Cavdarli Alisan | Artikels
Préservez votre entreprise
Que vous soyez un entrepreneur expérimenté ou débutant, il y a toute une série de réflexes à adopter et d’obligations à respecter qui sont indispensables pour assurer la continuité de votre entreprise et pour la faire prospérer en ces temps de crise et surtout, afin d’éviter une mise en cause ultérieure de la responsabilité de l’administrateur ou des actionnaires en cas de faillite.
Bescherm uw bedrijf - Beheer uw bedrijf om de crisis het hoofd te bieden
Of u nu een ervaren ondernemer bent of een beginner, er zijn een hele reeks reflexen aan te nemen en verplichtingen na te leven die van essentieel belang zijn om de continuïteit van uw onderneming te verzekeren en het te doen bloeien in deze tijden van crisis en, vooral, om de aansprakelijkheid van de bestuurder of de aandeelhouders in geval van faillissement te vermijden.
Arbitrageclausules in woninghuurovereenkomsten: zit er nog venijn in de staart?
In oude huurovereenkomsten zijn vaak arbitrageclausules terug te vinden, zeker indien er modelovereenkomsten werden gebruikt waarbij enkel nog enkele persoonsgegevens en data moesten worden ingevuld door de partijen.
Clauses d'arbitrage dans les baux d'habitation : y a-t-il un piège à éviter ?
Les clauses d'arbitrage se trouvent souvent dans les anciens baux, surtout si l'on utilise des modèles de baux où seules quelques données personnelles et dates doivent être remplies par les parties.
Naar een systematische registratie van schenkingen van roerende goederen?
Op 1 januari 2022 zijn de nieuwe fiscale maatregelen van de Waalse regering in werking getreden. Het doel van de regering met deze maatregelen is duidelijk: belastingontwijking bestrijden. In dit artikel presenteren wij een van de belangrijkste maatregelen van deze hervorming: de verlenging van de termijn voor schenkingen van roerende goederen.

Nieuw: opgepast voor greenwashing binnen uw bedrijf

 2022-01-17 12:39:44 | Cavdarli Alisan | Artikels
Nieuw: opgepast voor greenwashing binnen uw bedrijf
Duurcommissie toont aan dat veel van die groene claims in werkelijkheid onwaar zijn of slechts de halve waarheid bevatten.zaamheid en milieu zijn trending, maar de regels rond reclame worden niet altijd goed nageleefd door ondernemingen.
Vers un enregistrement systématique des donations mobilières ?
Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur les nouvelles mesures fiscales adoptées par le gouvernement wallon. En adoptant de telles mesures, l’objectif de celui-ci est clair : lutter contre les évitements d’impôts. Dans cet article, nous présenterons l’une des principales mesures de ladite réforme : le prolongement du délai pour les donations mobilières.
Arbitrageclausules in woninghuurovereenkomsten: zit er nog venijn in de staart?
In oude huurovereenkomsten zijn vaak arbitrageclausules terug te vinden, zeker indien er modelovereenkomsten werden gebruikt waarbij enkel nog enkele persoonsgegevens en data moesten worden ingevuld door de partijen. In de huidige templates is zo’n beding niet langer standaard opgenomen. Het komt niettemin nog voor dat een geschil ontstaat over zo’n oude huurovereenkomst met een arbitrageclausule. Is zo’n clausule op vandaag nog geldig?

Blog Search

Categories

Recent Articles