De Gerechtelijke Reorganisatie
 21/04/2022 | Artikels
De Gerechtelijke Reorganisatie

De Gerechtelijke Reorganisatie

Ondernemingen worden niet graag geconfronteerd met financiële moeilijkheden. Dergelijke moeilijkheden kunnen evenwel van tijdelijke aard zijn zodat men alvorens te denken aan een faillissement eerst een gerechtelijke reorganisatie kan aanvragen.

De aanvraag tot een gerechtelijke reorganisatie zal voor gevolg hebben dat de onderneming tijdelijk beschermd wordt tegen de aanspraken van schuldeisers. Zij kunnen tijdens de reorganisatie geen beslag leggen op de goederen van de onderneming.

 

  •         Wie kan de gerechtelijke organisatie aanvragen?

  

-         Elke fysieke persoon die als zelfstandige een professionele activiteit uitoefent

-         Elke rechtspersoon

-         Elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid

  

  •         Wanneer kan men een gerechtelijke reorganisatie aanvragen?

 

De gerechtelijke reorganisatie wordt geopend verklaard wanneer de continuïteit van de onderneming op korte of langere termijn in gevaar is en wanneer het verzoekschrift wordt ingediend.

Verschillende personen kunnen tijdens de procedure worden ingezet: een gedelegeerd rechter, een ondernemingsbemiddelaar, een gerechtsmandataris en  voorlopige bewindvoerders.

Een minnelijke regeling dient te worden nagestreefd.

 

  •         Hoe moet een gerechtelijke organisatie aangevraagd worden?

 

Het is enkel de schuldenaar die kan oordelen of de continuïteit van de onderneming in gevaar is.

Het inleiden van de procedure gebeurt via een verzoekschrift dat met bewijsstukken moet worden neergelegd via Regsol.

 

  •         De gerechtelijke reorganisatie kan drie richtingen uitgaan:

  

-        Ofwel door een minnelijk akkoord

-        Ofwel door een collectief akkoord

-        Ofwel een overdracht onder gerechtelijk gezag

  

1)     Het minnelijk akkoord

 

De onderneming kan pogen met minstens twee schuldeisers een minnelijk akkoord te sluiten.

Dit gebeurt onder toezicht van een gedelegeerd rechter.

Als men een akkoord bereikt, zal de rechtbank dit akkoord homologeren, uitvoerbaar verklaren en de procedure sluiten.

Het akkoord is bindend voor de schuldeisers die partij zijn bij dat akkoord.

De onderneming behoudt de mogelijkheid om verder te werken, zij het dat de rechtbank wel een controle zal uitoefenen.

De rechtbank kan aan de onderneming ook gematigde betalingstermijnen toestaan en moeilijke schuldeisers dwingen om een uitstel aan de onderneming toe te staan.

De gerechtelijke reorganisatie zal tot gevolg hebben dat de onderneming voor een periode van maximum 6 maanden (verlengbaar tot 18 maanden) bescherming geniet tegen haar schuldeisers. De onderneming zal die schuldeisers niet moeten betalen en de schuldeisers kunnen niet tot uitvoering overgaan.

Men kan gedurende die periode dus ook niet in faling worden gesteld.

   

2)     Het collectief akkoord

  

De onderneming kan ook onder toezicht van de gedelegeerd rechter een akkoord bereiken met al haar schuldeisers.

In dergelijk geval moet er een reorganisatieplan worden opgesteld om binnen maximaal 5 jaar de schulden geheel of gedeeltelijk af te betalen.

Dat plan kan worden opgesteld tijdens de periode dat de opschorting van betaling werd bekomen.

Het plan moet onder meer de staat van de onderneming beschrijven, de moeilijkheden van de onderneming, de wijze waarop ze die moeilijkheden wenst op te lossen, hoe de onderneming haar rentabiliteit wenst te herstellen en de maatregelen om de schuldeisers te voldoen (geheel of gedeeltelijk, met welke betalingstermijnen).

Als het plan wordt aanvaard en uitgevoerd, blijft de onderneming bestaan en worden de eventuele resterende schulden kwijtgescholden.

Over dat plan moet er dan gestemd worden op een datum die de rechtbank zal vaststellen. Minstens 14 dagen voor die stemmingszitting zal de onderneming het plan ter griffie moeten neerleggen.

Het plan zal pas goedgekeurd zijn als de meerderheid van enkel de aanwezige schuldeisers die met hun schuldvorderingen minstens de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen vertegenwoordigen hun akkoord geeft. Met de niet aanwezige schuldeisers wordt geen rekening gehouden.

In geval van goedkeuring door de schuldeisers, zal de rechtbank het plan binnen de 14 dagen na de stemmingszitting homologeren.

Het plan is dan bindend voor alle schuldeisers, zowel voor de afwezige schuldeisers als voor de schudeisers die tegen het plan hebben gestemd.

Wanneer het plan niet correct wordt uitgevoerd, kan elke schuldeiser of het openbaar ministerie aan de rechtbank vragen om het plan in te trekken.

  

 

3)     overdracht onder gerechtelijk gezag

 

De onderneming kan proberen om de minder winstgevende activiteiten te verkopen.

  

  •         Welke weg bewandelen?

  

Van zowel het minnelijk als het collectief akkoord zullen de klanten van de onderneming en mogelijke investeerders mogelijks op de hoogte zijn, nu de vonnissen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In het geval van een minnelijk akkoord is de onderneming afhankelijk van de medewerking van de schuldeisers en kunnen deze niet worden gedwongen een deel van hun schuldvordering te laten vallen.

In het geval van een collectief akkoord kunnen schuldeisers wél gedwongen worden en deel van hun schuldvordering te laten vallen. Bovendien kunnen in dit geval onwillige schuldeisers worden weggestemd. Uiteraard kan er niet op voorhand worden ingeschat hoe de schuldeisers zullen stemmen.

Sub Rosa Legal kan u bijstaan in het nemen van de juiste beslissing.

Share This Post :

Blog Search

Categories

Recent Articles