Are you Legally Ready 2020?

 2019-12-05 13:33:18 | Lucas LENAERTS | Artikels
Are you Legally Ready 2020?
Het jaar zit er weer bijna op. De balans van 2019 wordt gemaakt en er wordt halsreikend uitgekeken naar 2020. Zoals ieder jaar brengt dit naast uw persoonlijke voornemens ook op juridisch vlak een heel aantal vernieuwingen met zich mee.
Les conséquences de la saison hivernale sur les droits et obligations du locataire
L’hiver approche à grands pas et certains locataires se posent des questions relatives à leur logement durant cette période, et en particulier concernant les droits et obligations qui leur incombent. Si la chaudière refuse de démarrer, qui doit entreprendre les réparations ? Le locataire ou le propriétaire ? Et qu’en est-il en cas d’expulsion durant cette période ? Les réponses à ces questions dépendent de la région où se trouve le logement.

BV zonder kapitaal, een mes dat aan twee kanten snijdt?

 2019-11-28 09:19:52 | Julien de CARTIER | Artikels
BV zonder kapitaal, een mes dat aan twee kanten snijdt?
Sinds de publicatie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is het mogelijk om vanaf 1 mei 2019een besloten vennootschap op te richten zonder de noodzaak om het startkapitaal van 18.550,00 euro in te brengen. In plaats van het minimumkapitaal is het vereist om te beschikken over “eigen vermogen dat toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid”.

SRL sans capital, une arme à double tranchant ?

 2019-11-26 09:03:04 | Julien de CARTIER | Artikels
SRL sans capital, une arme à double tranchant ?
Depuis la publication du Code des sociétés et des associations (CSA), il est possible de créer depuis le 1er mai 2019 une société à responsabilité limitée sans qu’il soit nécessaire d’y apporter les 18.550,00 € de capital de départ. A la place du capital minimum, il est requis de disposer des « capitaux propres qui sont suffisants à la lumière de l’activité projetée ».
La directive « Droit des actionnaires II » ou davantage de pouvoirs pour les actionnaires ?
Les sociétés cotées ont connu de nombreuses évolutions réglementaires ces dernières années, résultant généralement de textes européens. Parmi ces nouveautés, la directive « Droit des actionnaires II », dont la mise en œuvre dans les Etats membres devait être finalisée en 2019, a donné lieu à une proposition de loi le 4 octobre dernier.

The best of both worlds

 2019-11-06 00:00:00 | Sarah ELSLANDER | Artikels
The best of both worlds
Bouwlustige burgers krijgen sinds 1 juli 2019 een optimale bescherming door de combinatie van twee wetten. Plannen om een eigen huis te bouwen, een winkelpand te renoveren of een kunstwerk te bouwen? Dan bent u als bouwheer afhankelijk van verschillende actoren uit de bouwsector om deze projecten tot een goed einde te brengen.
Jusqu’où va le droit à l’oubli numérique des Européens ?
Les revendications sérieuses et légitimes d'une personne à ne pas voir des informations sur son passé interférer avec sa vie actuelle donnent lieu à un « droit à l’oubli numérique ». Concrètement, tout individu peut demander à ce que ses données à caractère personnel ne soient plus rendues publiques dans les résultats de recherche en ligne.
Modification de la loi du 2 août 2002 relative aux transactions commerciales
La loi du 28 mai 2019 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a été publiée au Moniteur belge le 29 octobre 2019.
Wijziging wet van 2 augustus 2002 betreffende de handelstransactie
In het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2019 werd de wet van 28 mei 2019 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd.
Un employeur peut-il accéder à l'ordinateur de ses employés ?
L’ordinateur de l’employé peut être la source d’un nombre important de conflits avec son employeur. En effet, cet outil devenu indispensable et sur lequel l’employé passe la majorité de son temps va, plus que probablement, contenir tant des données personnelles que professionnelles.
Samen staan we sterk: coöperatief ondernemen in België
Met de komst van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de cvba afgeschaft en wordt nu ofwel een besloten vennootschap (BV), ofwel een coöperatieve vennootschap (CV).
Ensemble, nous sommes plus forts : l'entrepreneuriat coopératif en Belgique
Avec l'arrivée du nouveau Code des Sociétés et des Associations, la SCRL sera abolie et devient aujourd'hui soit une société privée (SP), soit une société coopérative (SC).
L’alcolock, la nouvelle alternative obligatoire à la déchéance du permis de conduire ?
Depuis le 1er juillet 2018, l’utilisation d’un éthylotest anti-démarrage (ci-après EAD), dispositif mieux connu sous le nom d’alcolock, est venue s’ajouter à la panoplie des peines que les tribunaux peuvent infliger. Il s’agit d’un petit appareil installé dans un véhicule et permettant de calculer le taux d’alcoolémie du conducteur.

Un futur Code européen des affaires ?

 2019-09-04 10:09:34 | Julien de CARTIER | Artikels
Un futur Code européen des affaires ?
Le 22 janvier dernier, la France et l’Allemagne ont signé le Traité d’Aix-la-Chapelle sur la coopération et l’intégration franco-allemandes. Par ce traité elles s’engageaient à « instituer une zone économique franco-allemande dotée de règles communes ». Cette intention d’uniformisation du droit des affaires fait écho au projet de code européen des affaires porté par les institutions européennes depuis la publication du Livre Blanc sur l’avenir de
GDPR: Griekse Gegevensbeschermingsautoriteit pakt eveneens uit met eerste boete
Bij de Griekse gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) kwam er een klacht binnen. Ingevolge deze klacht heeft de Griekse GBA ambtshalve een onderzoek gevoerd naar de rechtmatigheid van de verwerking van persoonlijke data van de werknemers van en door de vennootschap PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS SA (PWC BS). Volgens de klacht waren de werknemers verplicht hun toestemming te verlenen voor de verwerking van hun persoonlijke data.
RGPD : l’Autorité grecque de protection des données inflige également une première amende
L’Autorité grecque de protection des données (APD) a reçu une plainte, suite à laquelle elle a d’office ouvert une enquête sur la licéité du traitement des données à caractère personnel des employés de et par la société PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS SA (PWC BS). Selon la plainte, les employés auraient dû donner leur consentement pour le traitement de leurs données personnelles.
Nieuw: Korte handelshuurovereenkomsten voor Brusselse handelaars
In het Belgisch Staatsblad van 09/05/2019 werd een Ordonnantie gepubliceerd van het Brussels Gewest houdende de handelshuur van korte duur (zie Ordonnantie van 25 april 2019 betreffende de handelshuur van korte duur, B.S. 9 mei 2019). Dergelijke handelshuurovereenkomsten van korte duur zijn er om tegemoet te komen aan de pop-up stores die inderdaad maar een kort ‘leven’ leiden. De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 19/05/2019.
Nouveau : contrats de bail commercial à court terme pour les commerçants bruxellois
Au Moniteur belge du 9 septembre 2019, une ordonnance de la Région bruxelloise concernant le bail commercial à court terme a été publiée (voir Ordonnance du 25 avril 2019 sur la location commerciale à court terme, M.B. du 9 mai 2019). Ces contrats de location commerciale à durée courte sont là pour satisfaire les pop-up stores qui en effet n’ont qu’une durée de vie courte. Les nouvelles règles s’appliquent à partir du 19 mai 2019.

UBO ONE MORE TIME

 2019-07-08 15:57:49 | Thierry DECOSTER | Artikels
De vakantie staat in het vooruitzicht en niemand wenst reeds te denken aan de regels die vanaf september op ons afkomen.En toch is de vakantieperiode misschien een opportuniteit om eens rustig de checklist voor het UBO register te overlopen.
De schulderkentenis in het oude en nieuwe bewijsrecht
De schulderkentenis is een eenzijdige rechtshandeling waarbij iemand van u geld leent en waarvoor u toch een geschrift wenst op te maken opdat eens er niet zou worden terugbetaald u een sluitend document voorhanden heeft om voor een rechtbank terugbetaling te eisen.In aansluiting op onze eerdere publicatie, laten wij u hierbij een vergelijking geworden tussen enkele nieuwe en oude (nog steeds in voege zijnde) bewijsregels.
La dépendance économique enfin intégrée en matière B2B
Le Parlement a voté le 21 mars 2019 dernier une nouvelle législation qui va révolutionner les contrats entre entreprises.D’une part, le concept de dépendance économique est intégré dans le code de droit économique qui vient s’ajouter à l’interdiction d’accords restrictifs de concurrence et l’interdiction d’abus de position dominante.

Belgen betaalden meer voor Jupiler

 2019-06-03 15:06:33 | Lucas LENAERTS | Artikels
Belgen betaalden meer voor Jupiler
AB INBEV heeft een boete van 200 miljoen euro gekregen van de Europese Commissie voor misbruik van machtspositie. Het bedrijf belemmerde bewust de grensoverschrijdende verkoop tussen Nederland en België, waardoor de Belgische consument meer moest betalen voor Jupiler tussen 2009 en 2016.

Dwingende bepalingen Wetboek van Venootschappen

 2019-05-28 16:14:00 | Sandra GOBERT | Artikels
Dwingende bepalingen Wetboek van Venootschappen
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen dat in werking is getreden op 1 mei 2019 bevat natuurlijk een aantal dwingende of suppletieve bepalingen. Deze hebben we voor u opgelijst.
Ook de bewijsregels werden in een nieuw kleedje gestoken
Op 14 mei 2019 werd de Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad. Hier vindt u een kort overzicht van wat dit nieuwe wetboek nu net inhoudt.
La gestion d’une société et le Code des Sociétés et Associations
Avec la venue du Code des Sociétés et Associations (ci-après CSA), le législateur a profité de l’occasion pour remettre à neuf les modèles de gestion des sociétés.
Entrée en vigueur du CSA : dates importantes pour la modification des statuts
En tant qu'entrepreneur, il ne vous aura pas échappé que le Code des Sociétés et Associations (ci-après CSA) est entré en vigueur le 1er mai 2019. Quelles sont les règles applicables à votre entreprise et à quel moment sont-elles d’applications ? Ces questions font l'objet d'un régime transitoire complexe. Nous énumérons les dates importantes pour vous.
Inwerkingtreding van het WVV: belangrijke data voor statutenwijzigingen
Als ondernemer zal het u weliswaar niet ontgaan zijn dat op 1 mei 2019 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking is getreden. Welke regels op welk moment op uw onderneming van toepassing zijn, maakt het voorwerp uit van een complexe overgangsregeling. Wij zetten voor u de belangrijke data op een rij.

Rechtsplegingsvergoeding

 2019-05-09 17:43:57 | Thierry DECOSTER | Artikels
Rechtsplegingsvergoeding
Omwille van de inwerkingtreding van het KB van 29 maart 2019 op 20 april 2019, vonden we, bij Sub Rosa Legal, het opportuun om de Rechtsplegingsvergoeding-lijst nogmaal te publiceren als handige tool.

L'ASBL enfin mise à jour

 2019-04-29 14:43:49 | Thierry DECOSTER | Artikels
L'ASBL enfin mise à jour
Le nouveau Code des Sociétés et Associations rentre en vigueur le 1er mai 2019 et changera le paysage de la ASBL. Les règles applicables aux ASBL sont dispersées tout au long du nouveau Code. Le changement le plus révolutionnaire est que les ASBL peuvent désormais exercer des activités économiques illimitées. Les statuts détermineront dans quelle mesure ces activités pourront être exercées.

De VZW eindelijk geupdated

 2019-04-29 14:32:07 | Thierry DECOSTER | Artikels
De VZW eindelijk geupdated
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen treedt in werking op 01/05/2019 en verandert ook meteen het VZW-landschap. De regels voor de VZW zijn verspreid te zoeken doorheen het wetboek. De meest revolutionaire wijziging is dat VZW’s thans onbeperkt economische activiteiten mogen stellen. De statuten zullen bepalen in welke mate, namelijk ondergeschikt of uitsluitend.

The end of the internet as we know it?

 2019-04-10 00:00:00 | Lucas LENAERTS | Artikels
The end of the internet as we know it?
Op 26 maart 2019 heeft het Europees parlement de definitieve tekst van de nieuwe auteursrechtrichtlijn goedgekeurd met 348 stemmen voor, 274 stemmen tegen en 36 onthoudingen. Deze nipte meerderheid is het resultaat van jarenlange discussies over de bepalingen. Het is nu aan de lidstaten om de tekst goed te keuren in de raad van Europa, doch de kans is miniem dat zij nu nog wordt geweigerd. Na de definitieve goedkeuring krijgen de lidstaten 2 jaar

Qui sont les bénéficiaires effectifs ?

 2019-04-09 00:00:00 | Julien de CARTIER | Artikels
Qui sont les bénéficiaires effectifs ?
Depuis la loi du 18 septembre 2017 qui entrera en vigueur le 30 septembre 2019, relative au blanchiment d’argent, il est partout question de registre UBO (Ultimate Beneficial Owner) ou registres des bénéficiaires effectifs.Ce registre UBO a pour but d’identifier les personnes morales ou physiques qui exercent un contrôle sur n’importe quelle forme de entreprise (ASBL, SPRL, SA, fondation, etc.).Les questions qui nous occupent ici concerne

Loi Tobback, gardiennage, quoi de neuf ?

 2019-04-08 00:00:00 | Sidney LEFÈVRE | Artikels
Loi Tobback, gardiennage, quoi de neuf ?
La loi du 10.04.1990, mieux connue sous le nom de « Loi Tobback » a été remplacée par la loi du 02.10.2017 réglementant la sécurité privée et particulière , surnommée « Loi Jambon ».Celle-ci modifie une série de dispositions en matière de gardiennage, et fait suite à une demande du secteur pour plus d’efficacité, suite entre autres aux attentats du 22 mars 2016.
L’emprise de Facebook sur les données à caractère personnel est-elle interdite par le RGPD ?
Depuis maintenant quelques années, la création, le stockage et l’utilisation des données à caractère personnel sont devenus des enjeux majeurs pour notre société. C’est pourquoi, le cadre législatif entourant ces données a fort évolué ces derniers temps, entre autres avec les règlementations concernant le RGPD en Europe.Cependant, le 7 février dernier, un nouvel acteur s’est invité dans la discussion des données à caractère personnel : l’auto
Travaux routiers à Bruxelles ? Nouveau système de compensation pour les commerçants à partir du 25 mars 2019
Nous le connaissons tous, les rues bloquées depuis des semaines par les travaux publics et une mobilité très confuse. Pour les commerçants, cette situation est d'autant plus agaçante. Leur entreprise est difficile à atteindre et, par conséquent, ils perdent des revenus et éventuellement même une clientèle.À partir du 25 mars 2019, les commerçants bruxellois peuvent réclamer une indemnité comprise entre 2.000,00 EUR et 2.700,00 EUR pour cette
Wegenwerken in Brussel ? Nieuwe vergoedingsregeling voor handelaars vanaf 25 maart 2019
We kennen het allemaal wel, de straten die wekenlang geblokkeerd zijn door openbare werken en de mobiliteit die flink in de war wordt gestuurd. Voor handelaars is deze situatie des te vervelender. Hun zaak wordt moeilijk bereikbaar en bijgevolg verliezen zij inkomsten en mogelijks zelfs cliënteel. Vanaf 25 maart 2019 kunnen Brusselse handelaars aanspraak maken op een schadevergoeding tussen 2.000,00 EUR en 2.700,00 EUR voor deze gederfde inkomste
Atterrissage du Code des sociétés et associations
Le nouveau code a été voté hier soir. La société coopérative a reçu un livre à part entière. Pour les petites sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 350.000,00 € et dont le total bilantaire ne dépasse pas 175.000,00 €, la responsabilité des administrateurs est limitée à 125.000,00 €.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is geland
Het nieuwe wetboek werd gisterenavond gestemd. De coöperatieve vennootschap kreeg een volwaardig boek 6. De drempel van aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders werd, voor kleine ondernemingen met een omzet van minder dan 350.000,00 € en een balanstotaal van maximaal 175.000,00 € verlaagd tot 125.000,00 €.

GDPR advocatuur

 2019-01-29 00:00:00 | Marie-Louise REEDIJK | Artikels
GDPR advocatuur
De GDPR is nu al meer dan een half jaar van kracht en sluipt stilletjes binnen in alle sectoren, ook in de advocatuur. De Gegevensbeschermingsautoriteit bespreekt daarom in een van haar laatste artikels de noties van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘verwerker’ in het kader van de advocatuur. De autoriteit probeert zo duidelijkheid te scheppen over verantwoordelijkheden van beide entiteiten.
A quel point pouvez-vous être géolocalisé par votre employeur ?
A l’heure du tout connecté, la localisation du travailleur par l’employeur est de plus en plus aisée.Cependant, avec les nouvelles obligations imposées par le RGPD, tout cela est-il encore légal ? Quelles sont les réglementations à respecter ?

Wijziging merkenrecht vanaf 1 maart 2019

 2019-01-30 15:00:00 | Lucas LENAERTS | Artikels
Wijziging merkenrecht vanaf 1 maart 2019
België heeft als laatste van de Benelux-landen ingestemd met het protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Vanaf 1 maart 2019 treden de nieuwe regels in werking. Wij zetten voor u de belangrijkste wijzigingen uiteen.
Het Vlaams Huurdecreet: pas tijdig uw overeenkomsten aan!
In een eerdere nieuwsbrief hebben we de grote krachtlijnen reeds uiteengezet van het ontwerp van het Vlaams Huurdecreet.Op 7 december 2018 is dit Vlaams Huurdecreet in zijn finale vorm gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om van kracht te zijn vanaf 1 januari 2019.De federale Woninghuurwet blijft onverminderd van toepassing als aanvullend recht (artikel 3).

Opgepast: betaal op tijd uw rolrechten!

 2019-01-10 00:00:00 | Lucas LENAERTS | Artikels
Opgepast: betaal op tijd uw rolrechten!
Het voeren van een procedure voor de rechtbank brengt logischerwijze heel wat kosten met zich mee. Dit is niet enkel het geval voor de partijen, maar ook voor de FOD Justitie. Deze kosten worden deels opgevangen door de verplichte rolrechten. De rolrechten zijn de vergoedingen die betaald dienen te worden naar aanleiding van het inleiden van een zaak voor de rechtbank. Voor zaken die worden ingeschreven vanaf 1 februari 2019 zal deze nieuwe regel

Les droits intellectuels, nouvel outil financier ?

 2019-01-08 10:28:36 | Julien de CARTIER | Artikels
Les droits intellectuels, nouvel outil financier ?
Depuis la modification profonde de la législation sur le gage, les droits intellectuels enregistrés peuvent être utilisés à titre de sûreté.Aujourd’hui, le contrat de gage ne requiert plus de dépossession pour pouvoir être conclu. Ce qui permet au titulaire d’un droit intellectuel, défini comme un bien meuble incorporel, de le mettre en gage.

GDPR GBA - Controle : Niews

 2019-01-03 18:20:13 | Marie-Louise REEDIJK | Artikels
GDPR GBA - Controle : Niews
Sinds 25 mei 2018 tot op heden zijn er 3.599 informatievragen gesteld in tegenstelling tot 2017, toen waren het er 2.145. Er zijn 148 klachten/verzoeken ingediend i.t.t. de 76 klachten in 2017 en zijn er ondertussen 137 adviesdossiers geopend, waar het er in 2017 maar 44 waren.

Blog Search

Categories

Recent Articles