Vers un enregistrement systématique des donations mobilières ?
Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur les nouvelles mesures fiscales adoptées par le gouvernement wallon. En adoptant de telles mesures, l’objectif de celui-ci est clair : lutter contre les évitements d’impôts. Dans cet article, nous présenterons l’une des principales mesures de ladite réforme : le prolongement du délai pour les donations mobilières.
Arbitrageclausules in woninghuurovereenkomsten: zit er nog venijn in de staart?
In oude huurovereenkomsten zijn vaak arbitrageclausules terug te vinden, zeker indien er modelovereenkomsten werden gebruikt waarbij enkel nog enkele persoonsgegevens en data moesten worden ingevuld door de partijen. In de huidige templates is zo’n beding niet langer standaard opgenomen. Het komt niettemin nog voor dat een geschil ontstaat over zo’n oude huurovereenkomst met een arbitrageclausule. Is zo’n clausule op vandaag nog geldig?
Naar een digitalisering van het vennootschapsrecht ?
De wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 houdende organisatie van het notariaat is op 1 augustus 2021 in werking getreden. Deze wet vormt de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 inzake het gebruik van digitale hulpmiddelen en processen in het vennootschapsrecht.
Vers une numérisation du droit des sociétés ?
La loi du 12 juillet 2021 modifiant le Code des sociétés et des associations et la loi du 16 mars 1803 sur l'organisation du notariat est entrée en vigueur le 1er aout 2021. Cette loi constitue la transposition de la directive (UE) 2019/1151 relative à l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés.

De bewijswaarde van whatsapp-berichten

 07/12/2021 | Thierry DECOSTER | Articles
De bewijswaarde van whatsapp-berichten
De stelregel inzake toegelaten bewijs is de volgende: wanneer de bewijsregeling vrij is, dan mag het bewijs geleverd worden door alle middelen van recht. Alle middelen impliceert dus ook de digitale bewijsmiddelen zoals e-mails, sms-berichten doch ook whatsapp-berichten.

Blog Search

Categories

Recent Articles