RGPD : l’Autorité grecque de protection des données inflige également une première amende
L’Autorité grecque de protection des données (APD) a reçu une plainte, suite à laquelle elle a d’office ouvert une enquête sur la licéité du traitement des données à caractère personnel des employés de et par la société PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS SA (PWC BS). Selon la plainte, les employés auraient dû donner leur consentement pour le traitement de leurs données personnelles.
Nieuw: Korte handelshuurovereenkomsten voor Brusselse handelaars
In het Belgisch Staatsblad van 09/05/2019 werd een Ordonnantie gepubliceerd van het Brussels Gewest houdende de handelshuur van korte duur (zie Ordonnantie van 25 april 2019 betreffende de handelshuur van korte duur, B.S. 9 mei 2019). Dergelijke handelshuurovereenkomsten van korte duur zijn er om tegemoet te komen aan de pop-up stores die inderdaad maar een kort ‘leven’ leiden. De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 19/05/2019.
Nouveau : contrats de bail commercial à court terme pour les commerçants bruxellois
Au Moniteur belge du 9 septembre 2019, une ordonnance de la Région bruxelloise concernant le bail commercial à court terme a été publiée (voir Ordonnance du 25 avril 2019 sur la location commerciale à court terme, M.B. du 9 mai 2019). Ces contrats de location commerciale à durée courte sont là pour satisfaire les pop-up stores qui en effet n’ont qu’une durée de vie courte. Les nouvelles règles s’appliquent à partir du 19 mai 2019.

UBO ONE MORE TIME

 08/07/2019 | Thierry DECOSTER | Articles
De vakantie staat in het vooruitzicht en niemand wenst reeds te denken aan de regels die vanaf september op ons afkomen.En toch is de vakantieperiode misschien een opportuniteit om eens rustig de checklist voor het UBO register te overlopen.
De schulderkentenis in het oude en nieuwe bewijsrecht
De schulderkentenis is een eenzijdige rechtshandeling waarbij iemand van u geld leent en waarvoor u toch een geschrift wenst op te maken opdat eens er niet zou worden terugbetaald u een sluitend document voorhanden heeft om voor een rechtbank terugbetaling te eisen.In aansluiting op onze eerdere publicatie, laten wij u hierbij een vergelijking geworden tussen enkele nieuwe en oude (nog steeds in voege zijnde) bewijsregels.
Showing 90 - 95 of 145 (Page 19)

Blog Search

Categories

Recent Articles