Naar een digitalisering van het vennootschapsrecht ?
De wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 houdende organisatie van het notariaat is op 1 augustus 2021 in werking getreden. Deze wet vormt de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 inzake het gebruik van digitale hulpmiddelen en processen in het vennootschapsrecht.
Vers une numérisation du droit des sociétés ?
La loi du 12 juillet 2021 modifiant le Code des sociétés et des associations et la loi du 16 mars 1803 sur l'organisation du notariat est entrée en vigueur le 1er aout 2021. Cette loi constitue la transposition de la directive (UE) 2019/1151 relative à l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés.

De bewijswaarde van whatsapp-berichten

 07/12/2021 | Thierry DECOSTER | Articles
De bewijswaarde van whatsapp-berichten
De stelregel inzake toegelaten bewijs is de volgende: wanneer de bewijsregeling vrij is, dan mag het bewijs geleverd worden door alle middelen van recht. Alle middelen impliceert dus ook de digitale bewijsmiddelen zoals e-mails, sms-berichten doch ook whatsapp-berichten.
L'interdiction de l'abus de dépendance économique : les premiers jugements tombent
Dans un jugement du 16 mars 2021, le Président du tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, siégeant comme en référé (et donc en tant que juge des cessations), s'est prononcé sur une violation supposée de l'interdiction de l'abus de dépendance économique.
Het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid: de eerste uitspraken sijpelen binnen
In een vonnis van 16 maart 2021 heeft de Voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, zetelend in kortgeding (en dus als stakingsrechter), uitspraak gedaan over een opgeworpen schending van het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid.

Blog Search

Categories

Recent Articles