GDPR: Griekse Gegevensbeschermingsautoriteit pakt eveneens uit met eerste boete
Bij de Griekse gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) kwam er een klacht binnen. Ingevolge deze klacht heeft de Griekse GBA ambtshalve een onderzoek gevoerd naar de rechtmatigheid van de verwerking van persoonlijke data van de werknemers van en door de vennootschap PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS SA (PWC BS). Volgens de klacht waren de werknemers verplicht hun toestemming te verlenen voor de verwerking van hun persoonlijke data.
RGPD : l’Autorité grecque de protection des données inflige également une première amende
L’Autorité grecque de protection des données (APD) a reçu une plainte, suite à laquelle elle a d’office ouvert une enquête sur la licéité du traitement des données à caractère personnel des employés de et par la société PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS SA (PWC BS). Selon la plainte, les employés auraient dû donner leur consentement pour le traitement de leurs données personnelles.
Nieuw: Korte handelshuurovereenkomsten voor Brusselse handelaars
In het Belgisch Staatsblad van 09/05/2019 werd een Ordonnantie gepubliceerd van het Brussels Gewest houdende de handelshuur van korte duur (zie Ordonnantie van 25 april 2019 betreffende de handelshuur van korte duur, B.S. 9 mei 2019). Dergelijke handelshuurovereenkomsten van korte duur zijn er om tegemoet te komen aan de pop-up stores die inderdaad maar een kort ‘leven’ leiden. De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 19/05/2019.
Nouveau : contrats de bail commercial à court terme pour les commerçants bruxellois
Au Moniteur belge du 9 septembre 2019, une ordonnance de la Région bruxelloise concernant le bail commercial à court terme a été publiée (voir Ordonnance du 25 avril 2019 sur la location commerciale à court terme, M.B. du 9 mai 2019). Ces contrats de location commerciale à durée courte sont là pour satisfaire les pop-up stores qui en effet n’ont qu’une durée de vie courte. Les nouvelles règles s’appliquent à partir du 19 mai 2019.

UBO ONE MORE TIME

 08/07/2019 | Thierry DECOSTER | Articles
De vakantie staat in het vooruitzicht en niemand wenst reeds te denken aan de regels die vanaf september op ons afkomen.En toch is de vakantieperiode misschien een opportuniteit om eens rustig de checklist voor het UBO register te overlopen.

Blog Search

Categories

Recent Articles